Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy 6/2019

W czerwcowym numerze "Przeglądu Podatkowego" inicjujemy serię artykułów odnoszących się do problemów podatkowych w działalności komorników. Cykl rozpoczyna artykuł dotyczący statusu komorników jako podatników VAT - dyskusyjnego na tle przepisów nowej ustawy o komornikach sądowych. Jego celem jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które - w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze - zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT. W wydanej 15.04.2019 r. interpretacji ogólnej Minis...

Przegląd Podatkowy 6/2019

W czerwcowym numerze "Przeglądu Podatkowego" inicjujemy serię artykułów odnoszących się do problemów podatkowych w działalności komorników. Cykl rozpoczyna artykuł dotyczący statusu komorników jako podatników VAT - dyskusyjnego na tle przepisów nowej ustawy o komornikach sądowych. Jego celem jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które - w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze - zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT. W wydanej 15.04.2019 r. interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził, że komornik sądowy nie ponosi samodzielnie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie świadczy też usług w tradycyjnym rozumieniu, nie jest więc podatnikiem VAT. Z kolei w swoim wyroku z 10.04.2019 r., C-124/18, który omawiamy w dziale Przegląd orzecznictwa TSUE, Trybunał Sprawiedliwości przyznał, że  komornicy nie mogą doliczać podatku do opłat za czynności egzekucyjne, muszą pomniejszać swoje wynagrodzenie o kwotę VAT. 

W dalszym ciągu podejmujemy także tematykę cen transferowych po zmianach w ustawach o podatkach dochodowych - tym razem opisujemy zmiany oraz ich przyczyny w obszarze wyceny wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Katalog metod podatkowych, które mogą być stosowane przez organy podatkowe do badania rynkowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez dodanie technik wyceny, został rozszerzony od 1.01.2019 r.

W ubiegłym roku w czerwcu zaczęła obowiązywać ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Obecnie zaś wchodzą w życie pozostałe zmiany w zakresie możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. W artykule pt. Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji porównujemy je z dotychczas obowiązującymi regulacjami strefowymi. Zasadniczą zmianą jest przede wszystkim możliwość ubiegania się o wsparcie publiczne, niezależnie od lokalizacji inwestycji, w myśl postulatu „Polska Strefą Inwestycji”. Ponadto wprowadzono określone kryteria jakościowe i ilościowe uzależnione od wielkości, lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji, a także wielkości przedsiębiorstwa, warunkujące możliwość ubiegania się o decyzję o wsparciu. Czy wprowadzone regulacje, mające na celu zachęcanie przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestycji w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, okażą się skuteczne? Czas pokaże.

Warto również zapoznać się z wytycznymi TS zawartymi w wyroku z 26.02.2019 r., C-135/17 dotyczącym relacji pomiędzy niemieckimi przepisami o kontrolowanej spółce zagranicznej a unijną swobodą przepływu kapitału - w kontekście konstrukcji polskich przepisów o CFC. Prezentujemy je w artykule pt. Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału.

Iwona Kaczorowska
Redaktor Naczelna „Przeglądu Podatkowego”

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Sęk

str. 19

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Zlecenie powiernicze – skutki podatkowe
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Agnieszka Franczak
II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego
...TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Sęk

str. 19

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Zlecenie powiernicze – skutki podatkowe
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Agnieszka Franczak
II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 15–16.06.2019 r.
str. 5

Małgorzata Sęk
Konferencja Karta Praw Podatnika, Sejm RP – relacja
str. 7

Przemysław Pruszyński
III Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan: Uszczelnienie systemu podatkowego, co dalej?
str. 9

PRAKTYKA ZAWODOWA

Wojciech Dmoch

str. 12

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Problemy związane z ustaleniem właściwej stawki VAT
str. 17

PODATKI

Filip Majdowski

str. 28

Agata Czerniak

str. 37

CENY TRANSFEROWE

Joanna Pachnik

str. 42

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Przemysław Ostojski

str. 48

ORZECZNICTWO

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS
str. 57

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS
str. 60

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli
str. 63

Prenumerata PP
str. 64
dr Wojciech Dmoch
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych kwoty uzyskanej przez kredytobiorców na mocy wyroków sądów powszechnych unieważniających ex tunc umowy kredytowe
Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz część doktryny prezentuje stanowisko, zgodnie z którym zawarcie umowy, która jest nieważna na gruncie prawa cywilnego, nie oznacza, że przychody wynikające z takiej umowy nie będą podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Można jednak spotkać pogląd odmienny, mianowicie że czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, obejmują swoim zakresem wszystkie przypadki bezwzględnej nieważności umowy. Zatem nieważność czynności cywilnoprawnej rozciąga się również na sferę prawa publicznego. Czynności nieważne nie wywołują skutków w sferze prawa podatkowego, bowiem dla wywołania takich skutków konieczna jest „skuteczność” umowy na gruncie obowiązującego prawa. Można rozważyć twierdzenie, że uzyskane przez kredytobiorcę od banku pieniądze, w przypadku uznania przez sąd powszechny umowy kredytowej za nieważną ex tunc, są przychodem pochodzącym z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i nie podlegają opodatkowaniu.

Początek strony


dr Małgorzata Sęk
Komornicy a VAT: niekończąca się historia
Celem artykułu jest ustalenie, czy w aktualnym stanie prawnym status komorników na gruncie podatku od towarów i usług stał się jednoznaczny. W artykule rozważono argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu czynności komorników wykonywanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym za samodzielnie prowadzoną działalność gospodarczą, co warunkuje uzyskanie statusu podatnika VAT, oraz argumenty za uznaniem i przeciw uznaniu komorników za organy władzy publicznej, które – w zakresie działalności wykonywanej w takim charakterze – zostały wyłączone z pojęcia podatnika VAT.

Początek strony


dr Filip Majdowski
Stosowanie regulacji CFC do podmiotów z państw trzecich na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej swobody przepływu kapitału
Trybunał Sprawiedliwości wydał 26.02.2019 r. wyrok C-135/17, X-GmbH przeciwko Finanzamt Stuttgart – Körperschaften (niemiecki urząd skarbowy ds. osób prawnych) – dalej wyrok TS C-135/17, X-GmbH – na tle korelacji pomiędzy niemieckimi przepisami o kontrolowanej spółce zagranicznej (CFC) a unijną swobodą przepływu kapitału. W przytoczonym rozstrzygnięciu Sąd unijny wyjaśnił swoje wcześniejsze orzecznictwo dotyczące znaczenia terminu „wyłącznie sztuczna struktura” (ang. wholly artifi cial arrangement) na potrzeby inwestycji portfelowej, czyli inwestycji niedającej defi nitywnego wpływu na decyzje kontrolowanego podmiotu, a także zasugerował dodatkowe uzasadnienie ograniczeń powodowanych przez regulacje CFC w kontekście swobodnego przepływu kapitału do i z państw trzecich. W polskich uwarunkowaniach wytyczne wyroku są istotne dla podatników kontrolujących spółki CFC typu I-go oraz typu II-go, czyli przypadków gdy zagraniczne jednostki są położone odpowiednio w pozaunijnych rajach podatkowych oraz państwach bezumownych, a podatnicy są w nich mniejszościowymi inwestorami.

Początek strony


Agata Czerniak
Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
Ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej ustawa o wsparciu – wprowadziła wiele istotnych zmian w porównaniu do dotychczasowych Specjalnych Stref Ekonomicznych – dalej SSE – dotyczących możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Zasadniczą zmianą jest przede wszystkim możliwość ubiegania się o wsparcie publiczne, niezależnie od lokalizacji inwestycji, w myśl postulatu „Polska Strefą Inwestycji”. Ponadto wprowadzono określone kryteria jakościowe i ilościowe uzależnione od wielkości, lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji, a także wielkości przedsiębiorstwa, warunkujące możliwość ubiegania się o decyzję o wsparciu. Czy wprowadzone regulacje, mające na celu zachęcanie przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestycji w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, okażą się skuteczne? Czas pokaże.

Początek strony


Joanna Pachnik
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – analiza podatkowa
Od 1.01.2019 r. został rozszerzony katalog metod podatkowych, które mogą być stosowane przez organy podatkowe do badania rynkowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi poprzez dodanie technik wyceny. Regulacje podatkowe nakazują rozliczenie takich transakcji w oparciu o zasadę ceny rynkowej (ang. arm’s length). W praktyce jednak podstawową zasadą stosowaną w celu przygotowania wycen księgowych jest zasada wartości godziwej (ang. fair value), która w swoich założeniach odbiega od zasady ceny rynkowej. Z tego względu konieczna jest analiza, w jaki sposób techniki wyceny dopuszczone przez regulacje podatkowe powinny być stosowane w praktyce, aby wypełnić postanowienia art. 11c ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. (analogiczne regulacje znajdują się w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych – dalej u.p.d.o.f.).

Początek strony


dr hab. Przemysław Ostojski, prof. WSZiB w Poznaniu
Zmiana tytułu wykonawczego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności dokonania przez wierzyciela zmian treści tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. Chodzi przede wszystkim o modyfi kacje tytułu w toku postępowania egzekucyjnego, ale także o etap poprzedzający wszczęcie egzekucji. Zakaz zmian w tytule po wszczęciu postępowania wynika z zasady „jedna sprawa egzekucyjna – jeden tytuł wykonawczy”, zakotwiczonej w teorii administracyjnego stosunku egzekucyjnego. Zasadę tę modyfi kuje ustawodawca, pozwalając w wyjątkowych wypadkach na odstąpienie od niej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Małgorzata Sęk

p. 19

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Open Path to Making Split Payment Mechanism Mandatory
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Agnieszka Franczak
II Polish Nationwide Academic
...TOPIC OF THE MONTH

Małgorzata Sęk

p. 19

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Open Path to Making Split Payment Mechanism Mandatory
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Agnieszka Franczak
II Polish Nationwide Academic Conference on Tax Law in Krakow ‘Tax Law in the Legal System. Inter-Branch Relationships Between Legal Norms and Mechanisms’ – Krakow University of Economics, 15–16 June 2019
p. 5

Małgorzata Sęk
’Charter of Taxpayer Rights’ Conference, the Sejm of the Republic of Poland. A Report
p. 7

Przemysław Pruszyński
III Congress of the Tax Council of the Polish Confederation Leviathan: Closing Gaps in the Tax System, What Next?
p. 9

PROFESSIONAL PRACTICE

Wojciech Dmoch

p. 12

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak
Problems Connected with Determining the Correct VAT Rate
p. 17

TAXES

Filip Majdowski

p. 28

Agata Czerniak

p. 37

TRANSFER PRICING

Joanna Pachnik

p. 42

ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Przemysław Ostojski

p. 48

COURTS’ DECISIONS

Ewa Prejs
CoJ rulings: review
p. 57

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CoJ rulings: review
p. 60

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels
p. 63

Subscription
p. 64
dr Wojciech Dmoch
Exemption from Personal Income Tax of Amounts Obtained by Borrowers under Court Judgments Annulling Loan Agreements Ex Tunc
Case law of administrative courts and some legal scholars back the view that execution of an agreement which is null and void under civil law does not mean that the income earned under such an agreement will not be governed by the Act on Personal Income Tax. One can, however, encounter the opposite view, namely that the scope of transactions which cannot be contemplated in a legally valid agreement extends to all cases of absolute invalidity of an agreement. Therefore, the invalidity of a civil law transaction also affects the sphere of public law. Invalid transactions do not produce any effects in the sphere of tax law, because in order for such effects to exist the agreement must be effective according to the laws in force. One can consider the statement that the money obtained by a borrower from the bank, if a general court holds the loan agreement null and void ex tunc, constitutes income from transactions that cannot be contemplated in a legally valid agreement and therefore is not liable to tax.

Back to top


dr Małgorzata Sęk
Court Enforcement Offi cers and VAT: A Never-Ending Story
The purpose of the article is to determine whether under the legislation currently in force, the VAT status of court enforcement offi cers has become unambiguous. The article examines arguments for and against the recognition that activities performed by court enforcement offi cers in enforcement and security proceedings constitute economic activity pursued by a self-employed person, which warrants the status of a VAT taxable person, as well as arguments for and against recognizing court enforcement offi cers as public authorities that – with respect activities performed in this capacity - are excluded from the concept of a VAT taxable person.

Back to top


dr Filip Majdowski
Applying CFC Regulations to Entities from Third Countries against the Background of Court of Justice
On 26 February 2019, the Court of Justice issued a judgment in case C-135/17, X GmbH v. Finanzamt Stuttgart – Körperschaften (legal persons department of a German tax offi ce) against the background of the correlation between German provisions on controlled foreign companies (CFCs) and free movement of capital, one of EU’s freedoms. In the aforementioned judgment, the Court explained its earlier case law concerning the meaning of the term ‘wholly artifi cial arrangement’ for the purposes of a portfolio investment, that is, an investment which does not give a defi nitive infl uence on the controlled entity’s decisions, and suggested additional justifi cation of the restrictions resulting from CFC regulations in the context of free movement of capital to and from third countries. In the Polish conditions, the guidelines offered in the judgment are important for taxpayers controlling type I and type II CFCs, that is, the cases when foreign entities are registered, respectively, in non-EU tax havens and states with which Poland (or the EU) has not entered into any tax treaties, while the taxpayers are their minority investors.

Back to top


Agata Czerniak
New Special Economic Zones or What Changed after the Act on Support for New Investments Entered into Force
The Act of 10 May 2018 on Support for New investments introduced many important changes compared to the old Special Economic Zones in terms of the possibility of applying for exemption from income tax that is available to entrepreneurs planning new investments. The basic change is that they can apply for public support regardless of the localization of investments, in line with the slogan ‘Poland is an Investment Zone’. Moreover, certain qualitative and quantitative criteria were introduced, depending on the size, localization and character of the planned investment, as well as the size of the enterprise. The ability to apply for a decision granting support depends on these criteria. Will the new regulations, aiming mainly to encourage micro-, small and medium-sized enterprises to invest in economically underperforming regions, prove effi cient? Time will tell.

Back to top


Joanna Pachnik
Measurement of Intangible Assets in Transactions between Related Entities: Tax Analysis
On 1 January 2019, measurement techniques were added to the catalogue of tax methods that tax authorities can apply to examine the arm’s length nature of settlements between related entities. Tax laws require settling such transactions in line with the arm’s length principle. But in practice the basic principle used for preparing accounting valuations is the fair value principle, whose assumptions differ from those of the arm’s length principle. For this reason, it is necessary to analyse how the measurement techniques permitted by tax regulations should be applied in practice to satisfy the requirements of Article 11c(1) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (similar regulations are included in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax).

Back to top


dr hab. Przemysław Ostojski, prof. WSZiB w Poznaniu
Modifi cation of an Enforcement Order in Administrative Enforcement Proceedings
This article discusses whether it is permissible for the creditor to modify the contents of an enforcement order on the basis of the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration. This concerns mainly modifi cations made in the course of enforcement proceedings, but also at the stage preceding the initiation of enforcement. The prohibition of modifying the order once the proceedings have been initiated results from the principle ‘one enforcement case - one enforcement order’, which is well-established in the theory of administrative enforcement relationship. The principle is modifi ed by the legislator to the extent that in exceptional situations it it permissible to departing from it.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty