Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Błażej Kuźniacki

str. 14

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Dokumentowanie eksportu pośredniego dla potrzeb VAT
str. 3

PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 6


PRAKTYKA SKARBOWA
str. 12


KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Dariusz Strzelec

str. 24

Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły

str. 35

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Dorota Szubielska

str. 45

PRAWO KARNE SKARBOWE

Sebastian Kowalski

str. 50

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa TS
str. 56

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr Błażej Kuźniacki
Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana na wniosek i z urzędu (1)
W dniu 4.04.2017 r. weszła w życie ustawa z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - dalej u.w.i.p. - za pomocą której ustawodawca implementuje do polskiego porządku prawnego szereg międzynarodowych aktów normatywnych, w szczególności: a) dyrektywy unijne; b) procedury Wspólnego Standardu Raportowania (Common Reporting Standard) ustalone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - dalej OECD; oraz c) działanie OECD nr 13 w ramach projektu Base Erosion and Profit Shifting - dalej BEPS - czyli tzw. wymóg sprawozdawczości państw (Country-by-Country Reporting) w zakresie cen transferowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza najbardziej istotnych elementów ustawy o wymianie informacji podatkowych, w szczególności zakresu i sposobu jej funkcjonowania, a także konsekwencji z tego wynikających zarówno dla polskich podatników posiadających aktywa za granicą, jak i dla zagranicznych podatników posiadających aktywa w Polsce. Artykuł przedstawia również konsekwencje wejścia w życie ustawy o wymianie informacji podatkowych w odniesieniu do osób zajmujących się doradztwem podatkowym oraz instytucji finansowych, zobowiązanych do raportowania informacji o swoich klientach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - dalej Szef KAS. W odniesieniu do struktury, treści i mechanizmu funkcjonowania ustawy o wymianie informacji podatkowych - pierwsza część artykułu koncentruje się na przepisach regulujących wymianę informacji na wniosek i z urzędu (dział II).

Początek strony


dr hab. Dariusz Strzelec
Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
W związku z reformą administracji skarbowej w aktualnym stanie prawnym informacje podatkowe, jakie stają się dostępne dla organów w związku z realizacją ustawowych zadań, będą przekazywane nie tylko na podstawie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - ale również na podstawie przepisów działu IV "Pomoc i informacja" ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS. W zakresie trybu i procedur pozyskiwania informacji, w zależności od tego czy są realizowane na podstawie przepisów ustawy o KAS, czy Ordynacji podatkowej, dostrzeżemy pewne różnice. Ponadto, choć w założeniu przepisy ustawy o KAS opierają się w zakresie analizowanej kwestii na przepisach ustawy z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej - dalej u.k.s. - stanowiąc ich rozwinięcie, dostrzeżemy w tym obszarze kilka odmienności, które w przyszłości w praktyce ich stosowania mogą budzić istotne wątpliwości.

Początek strony


dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - wszczęcie oraz przebieg kontroli
Mając na uwadze, że reforma polskiej administracji podatkowej, skarbowej oraz Służby Celnej niesie ze sobą nie tylko zmiany natury organizacyjno-instytucjonalnej, ale także procesowej, autorzy podejmują problematykę kontroli celno-skarbowej jako nowej procedury pozwalającej na badanie prawidłowości rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych. Wraz z wejściem w życie przepisów ustaw, które w sposób kompleksowy zmieniły funkcjonującą do tej pory administrację podatkową, obok zniesienia niektórych dotychczas funkcjonujących organów i powołania w ich miejsce nowych, przestają obowiązywać przepisy regulujące instytucje weryfikacji rozliczeń należności publicznoprawnych, takie jak postępowanie kontrolne i kontrola celna. W ich miejsce ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS - wprowadza liczne nowe rozwiązania, z których najistotniejsze z perspektywy procesowego prawa podatkowego jest w szczególności wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa nowej instytucji w postaci kontroli celno-skarbowej. Autorzy badają kwestie wszczęcia oraz przebiegu wskazanej powyżej procedury w sprawach podatkowych, przyrównując nową regulację do obowiązujących wcześniej przepisów, kładąc szczególny nacisk na zmianę sytuacji prawnej podmiotu badanego omawianą zmianą prawa. Przedmiotem artykułu jest kontrola celno-skarbowa, prowadzona w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, poza jego zakresem pozostają przy tym szczególne zagadnienia kontroli prowadzonej w innych sprawach, tj. m.in. celnych, akcyzowych czy dotyczących organizowania gier hazardowych.

Początek strony


Dorota Szubielska
Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
W wyroku SK 31/14 Trybunał Konstytucyjny skierował do ustawodawcy wyraźnie zalecenie co do zmian zakwestionowanych przepisów ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a. Zwrócił też uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na przyjęty model opłat w egzekucji administracyjnej. Nie jest to jedyny skutek wyroku TK. Jeżeli TK uwzględnił skargę konstytucyjną, to do skarżącego nie może mieć zastosowania norma niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. - dalej Konstytucja.

Początek strony


dr Sebastian Kowalski
Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe udaremnienia lub utrudniania wykonania czynności służbowej
Karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega ten, kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa (art. 83 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej k.k.s.). W wypadku mniejszej wagi czyn taki stanowi wykroczenie skarbowe (art. 83 § 2 k.k.s.). W artykule zostaną omówione warunki ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz możliwości jej pomniejszenia w razie postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, związanych z wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


TOPIC OF THE MONTH

Błażej Kuźniacki
 • Exchange of tax information with other states: new era of applying tax laws in international dimension. Exchange on request and ex offi cio (1)
 • p. 14

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Documenting indirect exports for VAT purposes
  p. 3

  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 6


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 12


  NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION

  Dariusz Strzelec
 • Gathering of tax information by bodies of the National Fiscal Administration
 • p. 24

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Customs and fiscal inspection as a check of correctness of settlements made for tax purposes: initiation and conduct of the inspection
 • p. 35

  ENFORCEMENT PROCEEDINGS

  Dorota Szubielska
 • Costs of enforcement in administrative enforcement proceedings after Constitutional Tribunal judgment
 • p. 45

  FISCAL PENAL LAW

  Sebastian Kowalski
 • Fiscal offence or petty offence of rendering the performance of an official act impossible or difficult
 • p. 50

  COURTS' DECISIONS

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Błażej Kuźniacki
  Exchange of tax information with other states: new era of applying tax laws in international dimension. Exchange on request and ex officio (1)
  On 4 April 2017 the Act of 9 March 2017 on the Exchange of Tax Information with Other States entered into force. By means of this statute, the legislator implements into the Polish legal order a number of international normative instruments, in particular: a) EU directives;b) Common Reporting Standard (CRS) procedures established by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);and c) OECD Action 13 of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)project, that is, the requirement of Country-by-Country Reporting (CbCR) in the field of transfer pricing. This article aims to present and analyse the key elements of the Act on the Exchange of Tax Information,in particular the scope and manner of its application, as well as the resulting consequences, both for Polish taxpayers holding assets abroad and for foreign taxpayers holding assets in Poland. The article also presents the consequences of the entry into force of the Act on the Exchange of Tax Information with respect to persons providing tax consultancy services and financial institutions, which are obligated to report information about their customers to the Head of the National Fiscal Administration. With regard to the structure, contents and mechanism of functioning of the Act on the Exchange of Tax Information, the first part focuses on the provisions that regulate information exchange on request and ex officio (Section II).

  Back to top


  Dariusz Strzelec
  Gathering of tax information by bodies of the National Fiscal Administration
  In connection with the reform of fiscal administration in the current state of law tax information that becomes available to authorities in connection with the discharge of their statutory tasks will be transferred not only pursuant to the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance,but also pursuant to Section IV "Assistance and Information" of the Act of 16 November 2016 on the National Fiscal Administration [the NFA Act]. As for the procedures of obtaining information, depending on whether they are effected on the basis of the NFA Act or the Tax Ordinance,we will notice some differences. Moreover, despite the assumption that, as for the analysed issue, the NFA Act provisions are based on those of the Act of 28 September 1991 on Fiscal Control, elaborating on them, we can notice a few discrepancies in this field, which may give rise to serious doubts in the future practice of their application.

  Back to top


  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Customs and fiscal inspection as a check of correctness of settlements made for tax purposes: initiation and conduct of the inspection
  Considering the fact that the reform of the Polish tax and fiscal administration and the Customs Service entails not only changes of organisational and institutional nature, but also procedural ones, the authors take up the issue of customs and fiscal inspection as a new procedure that enables examining the correctness of settlements made for tax purposes. As the new statutory provisions enter into force, changing in all possible aspects the tax administration that has existed so far, in addition to the abolition of some existing authorities and replacing them with new ones,also the provisions regulating the mechanisms of verification of settlements of public law imposts, such as control proceedings and customs inspections, cease to apply. Instead, the Act of 16 November 2016 on the National Fiscal Administration introduces many new solutions. Among them, in particular, the introduction into the Polish legislation of the customs and fiscal inspection is the most important solution from the point of view of the procedural tax law. The authors examine the issues of initiation and conduct of the aforementioned procedure in tax cases,comparing the new regulation with the previously applicable laws, with special emphasis on the change in the legal status of the inspected entity that results from the legal amendments in point. This article discusses the customs and fiscal inspection conducted with respect to tax settlements; what remains outside its scope is the special issues of inspections conducted in other matters, i.e. customs or excise duties or matters concerning the organisation of games of chance.

  Back to top


  Dorota Szubielska
  Costs of enforcement in administrative enforcement proceedings after Constitutional Tribunal judgment
  In its judgment SK 31/14, the Constitutional Tribunal addressed to the legislator an express recommendation concerning amendments to the challenged provisions of the Act of 17 June 1966 on Administrative Enforcement Proceedings. It also pointed out it was necessary to take a broader look at the fee model adopted in administrative enforcement. This is not the only result of the Tribunal's judgment. If the Constitutional Tribunal granted a constitutional complaint, the norm inconsistent with the Polish Constitution of 2 April 1997 cannot apply to the complainant.

  Back to top


  Sebastian Kowalski
  Fiscal offence or petty offence of rendering the performance of an official act impossible or difficult
  A penalty of fine of up to 720 day-fine units can be imposed on anyone who renders it impossible or difficult for the person authorised to carry out a check, a tax inspection, a customs and fiscal inspection or audit acts to perform their official acts, in particular anyone who does not produce a book or another document concerning business activity or destroys, damages, makes useless,hides or removes such a book or another document (Art. 83(1) of the Act of 10 September 1999 - Fiscal Penal Code - FPC). Acts of lesser gravity constitute fiscal petty offences (Art. 83(2) FPC). The article discusses the conditions for criminal liability and the possibility of reducing the same if a person is charged with a fiscal offence or a fiscal petty offence, taking into account the currently applicable provisions, connected with the entry into force of the Act of 16 November 2016 on the National Fiscal Administration.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty