Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Marek Kalinowski, Marian Masternak
 • Doręczenia w postępowaniu podatkowym po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Wpływ odrzucenia skargi do sądu administracyjnego na przedawnienie zobowiązania podatkowego - artykuł dyskusyjny
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 7


  ORDYNACJA PODATKOWA - NOWELIZACJA

  Ewa Prejs
 • Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa po nowelizacji ordynacji podatkowej
 • str. 22

  PODATKI

  Joanna Pęczek-Czerwińska
 • Prewspółczynnik - proporcjonalne odliczenie VAT naliczonego dopiero od 1 stycznia 2016 r.
 • str. 34

  Andrzej Pałys, Przemysław Borowiec
 • Zmiany we wspieraniu innowacyjności w Polsce - czy na pewno na lepsze?
 • str. 40

  Filip Majdowski
 • "Toksyczne" opcje walutowe - czy interpretacja ogólna Ministra Finansów położy kres sporom podatników z organami podatkowymi?
 • str. 47

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr Marian Masternak
  Doręczenia w postępowaniu podatkowym po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Doręczenie jest typową czynnością procesową o charakterze materialno-technicznym, tj. działaniem organu podatkowego, którego celem bezpośrednim jest spowodowanie skutków w sferze faktycznej. Jednak z dokonaniem tej czynności przepisy prawa wiążą powstanie szeregu istotnych skutków prawnych. Między innymi od prawidłowego doręczenia może być uzależniona dopuszczalność prowadzenia postępowania podatkowego, jak również skuteczność czynności procesowych podejmowanych w tym postępowaniu (np. prawidłowe doręczenie decyzji jest warunkiem wejścia tego aktu do obrotu prawnego). Stąd waga tych przepisów jest istotna. W drodze nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., dokonanej w 2015 r., szereg przepisów regulujących doręczenia uległo istotnej zmianie. Celem niniejszego artykułu jest skomentowanie tych zmian oraz wskazanie różnic pomiędzy treścią regulacji prawnych sprzed nowelizacji oraz po jej wejściu w życie.

  Początek strony


  dr Ewa Prejs
  Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa po nowelizacji ordynacji podatkowej
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie ostatnich zmian regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., a odnoszących się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej oraz wskazanie najważniejszych różnic będących ich następstwem. Zmiany w omawianym obszarze zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - dalej ustawa nowelizująca z dnia 16 stycznia 2015 r., oraz ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej ustawa nowelizująca z dnia 10 września 2015 r. Najważniejsze zmiany dotyczą zakresu czynności sprawdzających, korekty deklaracji "z urzędu", czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika, wszczęcia kontroli podatkowej oraz jej przebiegu.

  Początek strony


  Joanna Pęczek-Czerwińska
  Prewspółczynnik - proporcjonalne odliczenie VAT naliczonego dopiero od 1 stycznia 2016 r.
  W dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy o prewspółczynniku. Od pewnego czasu zarówno organy podatkowe, jak i niektóre sądy administracyjne twierdzą, że podatnicy wykonujący działalność gospodarczą i niegospodarczą oraz dokonujący zakupów wykorzystywanych jednocześnie w obu tych działalnościach już wcześniej byli zobowiązani do odpowiedniego wydzielenia podatku naliczonego w odniesieniu do działalności niegospodarczej według ustalonego przez siebie klucza podziału. Takie stanowisko nie znajduje jednak uzasadnienia w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w świetle podstawowych zasad stosowania prawa.

  Początek strony


  Andrzej Pałys, Przemysław Borowiec
  Zmiany we wspieraniu innowacyjności w Polsce - czy na pewno na lepsze?
  Nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., zmieniła od 1 stycznia 2016 r. zasady odliczeń od podstawy opodatkowania, eliminując z kategorii odliczeń wydatki na nabycie nowych technologii i wprowadzając odliczenie na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa zmieniająca zasady wspierania innowacyjności wprowadza zupełnie nowe podejście w tym zakresie. Obecnie odliczeniu podlegać mogą koszty kwalifikowane (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, nabycie materiałów w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową) ponoszone w ramach przedsiębiorstwa, a nie jak dotychczas wydatki na nabycie innowacyjnych wartości niematerialnych i prawnych od zewnętrznych kontrahentów. Artykuł przedstawia przypadki, w jakich możliwe jest jednak w dalszym ciągu skorzystanie z dotychczasowego odliczenia. Autorzy poddają także analizie nowe przepisy i wskazują na ryzyka i możliwości z nimi związane.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  "Toksyczne" opcje walutowe - czy interpretacja ogólna Ministra Finansów położy kres sporom podatników z organami podatkowymi?
  Przedmiotem artykułu jest problematyka podatkowego ujmowania jako kosztów uzyskania przychodów wydatków na przedterminowe rozwiązanie (zamknięcie) opcji walutowych w formacie zerokosztowym, określanych mianem "toksycznych" opcji walutowych. Pod pojęciem wydatków na przedterminowe rozliczenie opcji należy rozumieć kwotę ugody/kary umownej należnej drugiej stronie kontraktu jako bezpośrednie następstwo odstąpienia przez podatnika od umowy opcji przed upływem terminu, na jaki pierwotnie umowa została zawarta. W ostatnim czasie nieprzychylne podatnikom stanowisko organów podatkowych negujące prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu powyższych wydatków zostało zrewidowane przez Ministra Finansów w drodze interpretacji ogólnej. Wypada przyjrzeć się, czy interpretacja ta zakończy wieloletnie boje podatników z organami podatkowymi.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Marek Kalinowski, Marian Masternak
 • Service of documents in tax proceedings after amendments to Tax Ordinance
 • p. 9

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  How rejection of complaint to an administrative court infl uences the time-barring of tax liabilities. A discussion
  p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 7


  TAX ORDINANCE ACT: AMENDMENTS

  Ewa Prejs
 • Control acts and tax inspection after amendments to the Tax Ordinance
 • p. 22

  TAXES

  Joanna Pęczek-Czerwińska
 • Pro rata deduction of input VAT only after 1 January 2016
 • p. 34

  Andrzej Pałys, Przemysław Borowiec
 • Changes in support for innovations in Poland: surely for the better?
 • p. 40

  Filip Majdowski
 • 'Toxic' forex options: will general interpretation of the Minister of Finance end disputes between taxpayers and tax authorities?
 • p. 47

  COURTS' DECISIONS

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Marek Kalinowski, Marian Masternak
  Service of documents in tax proceedings after amendments to Tax Ordinance
  Service of documents is a typical procedural act having a substantive and technical character, i.e. an action of the tax authority whose direct aim is producing results in the factual sphere. But the performance of this act produces, according to the law, a number of important legal results. Among other things, proper service may be a condition for the admissibility of conducting tax proceedings, as well as for efficiency of procedural acts taken in the course of such proceedings (e.g. correct service of a decision is the condition for producing the legal effects). Therefore these provisions are very important. Following amendments to the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance introduced in 2015, a number of provisions regulating service of documents underwent major modifi cations. The aim of this article is to comment on those modifications and identify the differences in the substance of legal regulations before the amendments and after they entered into force.

  Back to top


  Ewa Prejs
  Control acts and tax inspection after amendments to the Tax Ordinance
  This article discusses the latest amendments to the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, which amendments concern control acts and tax inspection, and points out the most important differences that result from them. In this area, amendments were introduced by the Act of 16 January 2015 on amendments to the Act on Personal Income Tax and the Act - Tax Ordinance and the Act of 10 September 2015 on amendments to the Act - Tax Ordinance and certain other Acts. The most important changes concern the scope of the control acts, tax return corrections made 'ex officio', control acts concerning the taxpayer's counterparty, the initiation and course of tax inspection.

  Back to top


  Joanna Pęczek-Czerwińska
  Pro rata deduction of input VAT only after 1 January 2016
  On 1 January 2016, new provisions on pro rata VAT deduction entered into force. For some time, both tax authorities and some administrative courts claimed that taxpayers who pursued business and other activities and purchased things that were used at the same time in both these kinds of activity already had the duty to adequately separate input tax concerning non-economic activity at a formula they determined themselves. But neither case law of the Court of Justice of the EU nor the fundamental principles of applying the law justify this standpoint.

  Back to top


  Andrzej Pałys, Przemysław Borowiec
  Changes in support for innovations in Poland: surely for the better?
  Amendments to the Act of 15 February 1992 on Personal Income Tax changed, as of 1 January 2016, the principles of making deductions from the tax base, the expenses on acquisition of new technologies eliminating from the category of deductions and introducing a deduction for research and development activities. The act amending the principles of supporting innovations introduces a completely new approach in this regard. Now, the deduction concerns eligible costs (including costs of employee salaries, purchase of materials in connection with R&D activities) incurred within the enterprise and not, like before, expenses on acquisition of innovative intangible assets from external counterparties. This article presents the cases in which it is still possible to make a deduction on the previous terms. The authors also analyse the new provisions and point out the risks and possibilities they create.

  Back to top


  Filip Majdowski
  'Toxic' forex options: will general interpretation of the Minister of Finance end disputes between taxpayers and tax authorities?
  The subject-matter of this article is the problems of recognition as tax deductible of expenses on earlier termination (closure) of forex options in zero-cost formula, referred to as 'toxic' forex options. The notion of expenses incurred on early settlement of options should be understood as the amount of settlement/contractual penalty due to the other party to the contract as a direct consequence of the taxpayer's cancellation of the option agreement before the end of its original term. Recently, the standpoint of tax authorities, which was prejudicial to taxpayers, denying them the right to recognize these expenses as tax deductible expenses has been revised by the Minister of Finance in a general interpretation. We should watch if this interpretation will end the years and years of battles between taxpayers and tax authorities.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty