Facebook

Bon_25_wakacje_1920x60.jpg [53.95 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Przegląd Podatkowy
-20%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
51,16 51,16
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -20 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u...

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u źródła – suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami
 • Pakiet Paliwowy 2.0 i nowy tzw. szybki VAT (VAT-14) – ewolucja, czy rewolucja w przywozie produktów naftowych z innych krajów UE
 • Matryca stawek VAT
 • Warunki skutecznego rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych
 • „Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania
 • Ułatwienia dla komorników jako płatników VAT od egzekucyjnej dostawy towarów
 • Zasady opodatkowania dochodów marynarzy wykonujących pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Rozważania na temat wyroku NSA z 25.01.2018 r., II FSK 1/16
 • Obligatoryjny split payment – zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności
 • Kwalifikacja kosztów podatkowych wynikających z pożyczki refinansującej dług zaciągnięty na nabycie udziałów lub akcji w tzw. strukturze debt push-down
 • Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych. Część III – Reforma PGK w kontekście prawa bilansowego
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku TSUE w sprawie C-225/18
 • Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie A-PACK
 • Polska Strefa Inwestycji – nowe nadzieje i stare problemy
 • Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Konrad Filip Turzyński, Piotr Bulejak
 • Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Drukarnia Multipress, C-357/13
 • str. 16

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Ochrona tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego w kontekście narażenia na zarzut utrudniania przeprowadzenia czynności służbowej przez organ
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 8


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 14

  PODATKI

  Michał Krotoszyński
 • Opodatkowanie VAT zaświadczeń o stanie zdrowia
 • str. 23

  Roman Wiatrowski
 • Nieprecyzyjne warunki stosowania zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy podatkowe
 • str. 28

  Milena Kaniewska-Środecka
 • Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych a podatki dochodowe
 • str. 35

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 46


  ORZECZNICTWO

  Katarzyna Chrapowicka
 • Opodatkowanie akcyzą strat wyrobów węglowych
 • str. 48

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Konrad Filip Turzyński, Piotr Bulejak
  Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Drukarnia Multipress, C-357/13
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie Drukarnia Multipress sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów będzie miał skutki znacznie szersze, niż wynikałoby to literalnie z udzielonej przez TSUE odpowiedzi na pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie tez wyroku, a także ich skutków dla krajowego porządku prawnego, w tym w szczególności wykładni ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – dalej u.p.c.c.

  Początek strony


  Michał Krotoszyński
  Opodatkowanie VAT zaświadczeń o stanie zdrowia
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., zwolnione z VAT są jedynie te usługi medyczne, które służą profi laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W pełni dotyczy to również badań wiążących się z wydaniem zaświadczenia o stanie zdrowia osoby badanej. Niniejszy artykuł omawia polskie i unijne regulacje w tej mierze, jak również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów krajowych. W ich świetle dla oceny usług pod kątem ich opodatkowania konieczne jest odwołanie się do celu tych świadczeń. Zwolnione z VAT będą te badania i zaświadczenia lekarskie, które służą ochronie zdrowia danej jednostki, objęte zaś podatkiem będą usługi służące osobie trzeciej jako informacja konieczna dla podjęcia decyzji niosącej za sobą konsekwencje prawne.

  Początek strony


  Roman Wiatrowski
  Nieprecyzyjne warunki stosowania zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy podatkowe
  Do polskiego systemu prawnego implementacja przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112, zwolnienia niezależnych grup podatkowych nastąpiła 1 stycznia 2011 r., kiedy do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., został wprowadzony przepis art. 43 ust. 1 pkt 21). Wskazane zarówno w dyrektywie 2006/112, jak i w polskiej ustawie warunki stosowania tego zwolnienia zostały określone w sposób nieprecyzyjny i wywołują spory interpretacyjne. W artykule podjęto próbę zdefi niowania najbardziej istotnych kwestii, które wywołują spory interpretacyjne, oraz zaprezentowano stanowisko, jakie w odniesieniu do tych zagadnień zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskie sądy administracyjne.

  Początek strony


  Milena Kaniewska-Środecka
  Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych a podatki dochodowe
  Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych od lat budzi wiele wątpliwości i jest przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca uregulował powyższą kwestię dla celów VAT, a z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzono przepisy odnośnie do ustalania wartości świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Nowe przepisy rozwiewają część niejasności, ale jednocześnie generują nowe obszary możliwości interpretacyjnych. Ponadto zagadnienie samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych bardzo wyraźnie pokazuje silną relację między podatkami dochodowymi oraz podatkiem od towarów i usług. Co więcej, oddziaływanie to prowadzi również do sprzecznych interpretacji organów podatkowych, które tę samą sytuację oceniają diametralnie inaczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

  Początek strony


  Katarzyna Chrapowicka
  Opodatkowanie akcyzą strat wyrobów węglowych
  Minister Finansów słusznie i trafnie (…) stwierdził, że straty wyrobów węglowych powstające podczas przemieszczania i magazynowania przez wnioskodawcę (…) nie są u wnioskodawcy ubytkami w rozumieniu ustawy [z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a.] i nie podlegają opodatkowaniu jako ubytki. Opisany we wniosku podatnika stan faktyczny kwalifi kować należy bowiem jako sytuację odpowiadającą hipotezie normy prawnej dekodowanej w art. 9a ust. 1 pkt 6 [u.p.a.]. (…) Z przywołanego przepisu jasno i wyraźnie wynika bowiem, że naruszenie warunków zwolnienia przez podmiot z niego korzystający, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, jest równoznaczne z użyciem wyrobów do celów innych niż wskazane w art. 32 ust. 2 ustawy [cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych zostały wymienione w art. 31a ust. 2 ustawy o akcyzie; zatem należy założyć, że celem NSA było powołanie właśnie art. 31a ust. 2, a nie art. 32 ust. 2 u.p.a.]. (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Konrad Filip Turzyński, Piotr Bulejak
 • Consequences of judgment of the Court of Justice of the EU in the Drukarnia Multipress case, C-357/13
 • p. 16

  TAX ADVISERS’ VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Protection of professional secret of a tax adviser in the context of potential charge of obstructing the offi cial duties carried out by authorities
  p. 3

  EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 8


  TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
  p. 11


  LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
  p. 14

  TAXES

  Michał Krotoszyński
 • Taxation of health certificates with VAT
 • p. 23

  Roman Wiatrowski
 • Vague conditions of applying exemptions for services provided by independent tax groups
 • p. 28

  Milena Kaniewska-Środecka
 • Company cars used for private purposes and income taxes
 • p. 35

  PRECEDENT-SETTING CASES
  p. 46


  COURTS’ DECISIONS

  Katarzyna Chrapowicka
 • Taxation with excise duty of coal product shortages
 • p. 48

  Administrative courts’ rulings – review
  p. 53

  CoJ EU rulings – review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Konrad Filip Turzyński, Piotr Bulejak
  Consequences of judgment of the Court of Justice of the EU in the Drukarnia Multipress case, C-357/13
  The judgment issued by the Court of Justice of the European Union on 22 April 2015 in case Drukarnia Multipress sp. z o.o. v Minister Finansów will have much wider impact than it would result literally from the Court’s answer to the question from the Voivodeship Administrative Court in Krakow. This article aims to discuss the operative part of the judgment and its consequences for the national legal order, including in particular interpretation of the Act of 9 September 2000 on Tax on Civil Law Transactions.

  Back to top


  Michał Krotoszyński
  Taxation of health certifi cates with VAT
  Pursuant to the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax, the only medical services that are exempt from VAT are those that serve the purposes of disease prevention, rescue, restoring or improving the state of health. This fully embraces the examinations connected with issuing health certifi cates concerning patients. This article discusses Polish and EU regulations in this respect, as well as case law of the Court of Justice of the EU and national courts. In their light, in order to evaluate services from the point of view of their taxation it is necessary to make reference to the aim of these services. VAT exemption will cover these examinations and medical certifi cates which serve to protect the health of a given individual, while tax will be charged on services which serve a third party as information necessary to take a decision which entails legal consequences.

  Back to top


  Roman Wiatrowski
  Vague conditions of applying exemptions for services provided by independent tax groups
  Exemption for independent tax groups, provided for in Art. 132(1)(f) of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112), was implemented into the Polish legal system on 1 January 2011, with the addition of Art. 43(1)(21) in the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax. The conditions for applying this exemption, set forth in both Directive 2006/112 and the Polish act, were defined in a vague manner and cause interpretation disputes. The present article is an attempt to define the most important issues which cause interpretation disputes. It also presents the standpoints on the issues expressed by the Court of Justice of the European Union and by Polish administrative courts.

  Back to top


  Milena Kaniewska-Środecka
  Company cars used for private purposes and income taxes
  The use of company cars for private purposes has for years been arousing many doubts and been the subject of numerous interpretations of tax authorities in the field of income taxes and value added tax. Since 1 April 2014 the legislator has regulated the above issue for VAT purposes and on 1 January 2015 provisions relating to determining the value of benefi t resulting from use of company car for private purposes were introduced in the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax. The new provisions partly dispel the doubts, while generating new areas which require interpretation. In addition, the issue of company cars used for private purposes demonstrates very clearly the strong link between income taxes and VAT. Moreover, this relationship between them also leads to mutually exclusive interpretations made by tax authorities, which assess the same situation in rather different ways for the purposes of personal income tax and value added tax.

  Back to top


  Katarzyna Chrapowicka
  Taxation with excise duty of coal product shortages
  This commentary concerns a judgment of the Supreme Administrative Court [NSA] on taxation with excise duty of shortages of coal products which arise at entities using them. Contrary to judgments issued so far by administrative courts (including NSA) in similar cases, in the judgment analysed here, the adjudicating panel shared the standpoint of the Finance Minister, according to which shortages of coal products arising at the entities which use them are taxable with excise duty as in this case coal products are used for other purposes than those giving the right to exemption. This standpoint is contrary to the doctrine of rational legislator, who, aiming to levy excise duty on all shortages of coal products, should either appropriately extend the defi nition of shortages of coal products or state expressly that excise duty is levied on all shortages of coal products. Due to the fact that only those shortages of coal products which meet the statutory definition of ‘wastage’ can be included in standards of permissible wastage, acceptance of theses contained in NSA judgment leads to unequal treatment of entities which act as intermediaries and those which use the products. The court’s stance is also inconsistent with the aim for which the Act on Excise Duty was amended, namely to resolve interpretation doubts concerning, among other things, taxation with excise duty of shortages of coal products arising for users of such products. Consequently, the view of the NSA is a broadening interpretation of Art. 9a(1)(6) of the Act on Excise Duty and as such does not merit approval.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty