Facebook

Grudzien_darmowa_dostawa_Banner_1920x60_v2.jpg [1.84 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Zygmunt Tobor
 • To do a great right, do a little wrong - rzecz o sędziowskich kłamstewkach
 • str. 15

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Kasy rejestrujące i możliwość zwolnienia z VAT czynności doradztwa - uwagi w związku z wydaniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 8


  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 13

  PODATKI

  Wojciech Morawski
 • Wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego na zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości - przypadkowa rewolucja?
 • str. 23

  Maria Supera-Markowska
 • Dotacje unijne a zwolnienie z opodatkowania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - w interpretacjach organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych
 • str. 32

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Beata Rogalska
 • Rozproszenie rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe jako przyczyna ograniczenia wpływów budżetowych z podatków
 • str. 38

  ORZECZNICTWO

  Małgorzata Militz
 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przeciwko Ministrowi Finansów, C-42/14
 • str. 44

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Zygmunt Tobor
  To do a great right, do a little wrong - rzecz o sędziowskich kłamstewkach
  Rozbieżności w orzecznictwie sądowym są dowodem na to, że od przepisu prawnego do rozstrzygnięcia mogą prowadzić różne drogi. Rozumowania prawnicze znacznie różnią się od tych spotykanych w naukach ścisłych i pozostawiają sędziom duży zakres swobody. Nie zawsze sędziowie podają prawdziwe motywy swoich rozstrzygnięć. Przeprowadzona analiza pokazała, że w orzecznictwie podatkowym możemy spotkać zarówno twierdzenia nieprawdziwe, przemilczenia, jak i szlachetne kłamstewka. Zaprezentowany artykuł jest tylko opisem pewnych zachowań sędziowskich. Argumenty normatywne za lub przeciw pewnym praktykom wymagają osobnego opracowania.

  Początek strony


  Wojciech Morawski
  Wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego na zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości - przypadkowa rewolucja?
  Dnia 27 marca 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która m.in. zmienia defi nicję obiektu budowlanego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane -dalej pr. bud. Poprzez sieć - niejasnych zresztą - odwołań zmiana ta wydaje się mieć paradoksalnie skutki głównie podatkowe. Nie jest to jedyna zmiana w zakresie podatku od nieruchomości, z którą będą musieli się zmagać podatnicy tego podatku w 2015 r. Część jest nadal przedmiotem prac legislacyjnych. Jednak z pewnością wydaje się, że będzie ona miała największe praktyczne znaczenie dla podatników. Nie jest do końca jasne, jakie będzie miała skutki, jedno jest jednak pewne - skutki te są wynikiem zupełnego przypadku.

  Początek strony


  Maria Supera-Markowska
  Dotacje unijne a zwolnienie z opodatkowania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - w interpretacjach organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych
  Dotacje, w tym dotacje unijne, jako świadczenia pieniężne, co do zasady, stanowią przychód podatkowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., przychodami są m.in. otrzymane pieniądze (art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., a w przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ust. 1i u.p.d.o.f.), przy czym ustawa dzieli uzyskiwane przychody według źródeł przychodów (art. 10 u.p.d.o.f.). Przychody osób fizycznych z dotacji należą najczęściej do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 u.p.d.o.f.). Gdy dotacje nie są przeznaczone na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków ponoszonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to mogą też stanowić kategorię przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 u.p.d.o.f.). W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p., nie przewiduje podziału uzyskiwanych przychodów według źródeł, nie zawiera też samej defi nicji przychodu. W art. 12 u.p.d.o.p. są określone zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego; poprzez zawarte tam przykładowe wyliczenie ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów, do których zalicza się w szczególności otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Dotacje, jako świadczenia pieniężne, stanowią zatem na gruncie obydwu ustaw o podatkach dochodowych, co do zasady, podlegający opodatkowaniu przychód, chyba że należą do kategorii wyłączonych z przychodów lub zwolnionych z opodatkowania.

  Początek strony


  Beata Rogalska
  Rozproszenie rejestrów prowadzonych przez organy podatkowe jako przyczyna ograniczenia wpływów budżetowych z podatków
  Przedmiotem artykułu są podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, które pomimo braku definicji normatywnej można określić jako zbiory informacji gromadzonych przez organy władzy publicznej w celu identyfi kacji podmiotów prawa podatkowego. Wybór tematu artykułu jest uzasadniony dużym znaczeniem podatkowych rejestrów podmiotowych, będących podstawą (fundamentem) zarządzania dochodami podatkowymi. W artykule przedstawiono model racjonalnego podatkowego rejestru podmiotowego i propozycję centralizacji baz informatycznych. Uzasadnieniem tej propozycji są bezpośrednie związki pomiędzy podatkami, mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Zasady opodatkowania, czy też wysokość podatku od towarów i usług są w dużym stopniu uzależnione od zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym, czy też jego wysokości. Nie jest więc uzasadnione funkcjonalne (fizyczne, użytkowe) wydzielenie rejestrów podstawowych, tj. rejestru podatników podatku od towarów i usług oraz rejestru podatników podatku akcyzowego od ewidencji podatników i płatników. Powyższe rejestry powinny być wyodrębnione wyłącznie w sensie normatywnym.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przeciwko Ministrowi Finansów, C-42/14
  Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 16 kwietnia 2015 r. wydał kolejny wyrok dotyczący problematyki refakturowania dodatkowych świadczeń realizowanych wraz umową najmu. Wyrok jest o tyle istotny, że dotyczył polskiego podatnika (Wojskowej Agencji Mieszkaniowej), który jak wielu innych podatników miał wątpliwości co do kwalifi kacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., tego rodzaju czynności. Co więcej, pokładano wiele nadziei w TSUE, a w szczególności że definitywnie rozwiąże problem refakturowania mediów. Jednakże lektura tego wyroku nie pozostawia wątpliwości, że kwalifikacja czynności najmu wraz ze świadczeniami towarzyszącymi jako jednego świadczenia lub kilku odrębnych dla niejednego podatnika będzie w dalszym ciągu łamigłówką. Wyrok ten prowadzi też do innej konkluzji - to kolejny wyrok w polskiej sprawie, w którym TSUE w sposób wymijający i niejednoznaczny udziela odpowiedzi na zadane mu pytanie. Należy mieć tylko nadzieję, że nie zniechęci to polskich sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Zygmunt Tobor
 • To do a great right, do a little wrong. About judges’ little lies
 • p. 15

  TAX ADVISERS’ VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Cash registers and possibility of exemption of consultancy services from VAT. Comments about the general interpretation issued by the Minister for Finance
  p. 3

  EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
  p. 8


  LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
  p. 13

  TAXES

  Wojciech Morawski
 • Influence of change in ‘building object’ defi nition on the scope of application of real estate tax. An accidental revolution?
 • p. 23

  Maria Supera-Markowska
 • EU grants and tax exemption for funds from non-repayable foreign aid in interpretations of tax authorities and case law of administrative courts
 • p. 32

  TAX ORDINANCE ACT

  Beata Rogalska
 • Dispersion of registers kept by tax authorities are cause of drop in tax revenue of state budget
 • p. 38

  COURTS’ DECISIONS

  Małgorzata Militz
 • Commentary on judgment of the Court of Justice of the European Union in case Wojskowa Agencja Mieszkaniowa v Minister Finansów, C-42/14
 • p. 44

  Administrative courts’ rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Zygmunt Tobor
  To do a great right, do a little wrong. About judges’ little lies
  Discrepancies in case law prove that the paths from a provision of law to a resolution can diverge. The reasoning conducted by lawyers differs considerably from what we can find in science, while judges enjoy a wide margin of appreciation. Judges do not always state the true motives behind their decisions. The analysis conducted in this article shows that in tax-related case law we can find statements that are false, certain things that are passed over in silence and noble lies. The present article only describes certain behaviours of judges. Any normative arguments for or against certain practices merit a separate paper.

  Back to top


  Wojciech Morawski
  Influence of change in ‘building object’ defi nition on the scope of application of real estate tax. An accidental revolution?
  On 27 March 2015 the Act of 20 February 2015 on Amendments to the Building Law Act and to Certain Other Acts was published. Among other things, it changed the definition of ‘building object’ in the Act of 7 July 1994 – Building Law. Through a network of references (incidentally, rather unclear ones) the change seems to have paradoxical effects, mainly from tax point of view. This is not the only change in the fi eld of real estate tax that payers of this tax will have to deal with in 2015. Legislative work is still carried on concerning some other amendments. But it certainly seems that it will have the greatest practical importance for taxpayers. It is not fully clear what the consequences will be, but one thing is sure: these consequences are completely accidental.

  Back to top


  Maria Supera-Markowska
  EU grants and tax exemption for funds from non-repayable foreign aid in interpretations of tax authorities and case law of administrative courts
  As a rule, grants, including EU grants, as cash performances constitute taxable income. Pursuant to the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (‘PIT Act’), income includes e.g. money received (Art. 11(1) of PIT Act, and in case of income from non-farming business activity Art. 14(1), Art. 14(2)(2) and Art. 14 (1i) of PIT Act). The Act also breaks down income by the sources (Art. 10 of PIT Act). Natural persons’ income from grants belongs usually to the source called ‘non-farming business activity’ (Art. 10(1)(3) and Art. 14 of PIT Act). When grants are not allocated for coverage of costs or reimbursement of expenses made as part of non-farming business activity, they can also belong to the category of income from other sources (Art. 10(1)(9) and Art. 20 of PIT Act). As for corporate income tax, the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (‘CIT Act’) does not provide for breakdown of income by the source. It does not defi ne income as such, either. Art. 12 of CIT Act lists the events which result in the duty to pay tax; by the list of examples contained in this article, the legislator only clarifies the kinds of income, one of which is money received (Art. 12(1)(1) of CIT Act). So as a rule in both acts grants, as a monetary performance, constitute taxable income unless they belong to the category of income excluded or exempt from tax.

  Back to top


  Beata Rogalska
  Dispersion of registers kept by tax authorities are cause of drop in tax revenue of state budget
  This article concern registers of taxpayers in the Polish legal system, which registers, despite lack of a normative defi nition, may be described as information fi les gathered by public authorities in order to identify taxpayers. What justifi es the choice of this topic is the considerable tax significance of registers of taxpayers, which are the foundation for managing tax revenue. The writer presents a rational model of register of taxpayers and proposes centralization of IT databases. An argument in favour of the proposal is found in the direct connections between different taxes, which affect the amount of tax liability. Principles of taxation with, or the amount of, VAT depend to a large extent on the principles of taxation with excise duty or its amount. So there is no justifi cation for the functional (physical, utility) separation of basic registers, i.e. the register of VAT taxable persons and the register of excise duty payers from the records of taxpayers and tax remitters. The above registers should only be separated in the normative sense.

  Back to top


  Małgorzata Militz
  Commentary on judgment of the Court of Justice of the European Union in case Wojskowa Agencja Mieszkaniowa v Minister Finansów, C-42/14
  The Court of Justice of the EU issued, on 16 April 2015, yet another judgment concerning the question of re-invoicing costs of services supplied along with the agreement to let immovable property. The judgment is important inasmuch as it concerns a Polish taxable person (the Military Housing Agency), which, like many other taxpayers, harboured doubts as to the classifi cation pursuant to the Polish Act of 11 March 2004 on Value Added Tax. Moreover, high hopes were pinned on CJEU, and in particular that it would finally solve the problem of re-invoicing utility costs. However, the judgment leaves no doubts that classification of the acts of letting with the accompanying services as a single supply or several independent supplies will remain a puzzle for many taxpayers. The judgment also leads to another conclusion: this is yet another judgment in a Polish case in which CJEU provides an evasive and vague answer to the question it received. One can only hope this will not discourage Polish judges from submitting requests for preliminary rulings.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty