Facebook

Baner_Koniec_Promocji_1920x60.jpg [29.56 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Kupując pakiet otrzymujesz:

 • tradycyjną wersję papierową i wygodną wersję online.
 • Dostęp online do numerów archiwalnych
 • Dostęp do Smarteca- bezpłatnej aplikacji do czytania e-czasopism

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u...

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

W 2020 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Nowy system poboru podatku u źródła – suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami
 • Pakiet Paliwowy 2.0 i nowy tzw. szybki VAT (VAT-14) – ewolucja, czy rewolucja w przywozie produktów naftowych z innych krajów UE
 • Matryca stawek VAT
 • Warunki skutecznego rozstrzygania międzynarodowych sporów podatkowych
 • „Sprzeczność z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu” jako klauzulowa przesłanka unikania opodatkowania
 • Ułatwienia dla komorników jako płatników VAT od egzekucyjnej dostawy towarów
 • Zasady opodatkowania dochodów marynarzy wykonujących pracę najemną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym. Rozważania na temat wyroku NSA z 25.01.2018 r., II FSK 1/16
 • Obligatoryjny split payment – zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności
 • Kwalifikacja kosztów podatkowych wynikających z pożyczki refinansującej dług zaciągnięty na nabycie udziałów lub akcji w tzw. strukturze debt push-down
 • Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych. Część III – Reforma PGK w kontekście prawa bilansowego
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku TSUE w sprawie C-225/18
 • Ulga na złe długi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie A-PACK
 • Polska Strefa Inwestycji – nowe nadzieje i stare problemy
 • Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Michał Thedy, Michalina Opoka

str. 19 

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podatkowa grupa kapitałowa w roku 2018
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

...TEMAT MIESIĄCA

Michał Thedy, Michalina Opoka

str. 19 

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podatkowa grupa kapitałowa w roku 2018
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6
 

LEGISLACJA – OPINIE I KOMENTARZE
str. 12

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 17
 

ORDYNACJA PODATKOWA

Paweł Mikuła

str. 27 

PODATKI 

Paweł Banasik, Adam Kałążny, Wojciech Morawski

str. 33

Michał Wilk

str. 40 

Wojciech Krok, Rafał Kowalik

str. 47 

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 53

Przegląd orzecznictwa TS
str. 56 

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
Michał Thedy, Michalina Opoka
Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych polegającej na wyróżnieniu dwóch źródeł przychodów: przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z pozostałej działalności. Zmiana ta obowiązuje od 1.01.2018 r. W pierwszej kolejności omówimy znowelizowane przepisy, następnie przyjrzymy się uzasadnieniu przedmiotowej zmiany i zastanowimy się nad jej celowością, a na koniec postaramy się wskazać na potencjalne wątpliwości i problemy związane z kształtem oraz brzmieniem nowych przepisów (z pełną świadomością, że i tak dopiero praktyka ujawni je w pełni).

Początek strony


Paweł Mikuła
System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – najważniejsze aspekty nowej regulacji
W ramach tzw. uszczelniania systemu podatkowego został wprowadzony nowy instrument umożliwiający organom podatkowym codzienne zbieranie i analizę danych ze wszystkich rachunków bankowych. Jest nim System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Podstawą jego działania będą przepisy zamieszczone w nowo wprowadzanym dziale IIIB ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – pt. „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora fi nansowego do wyłudzeń skarbowych”.

Początek strony


Paweł Banasik, Adam Kałążny, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Morawski
Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych – wybrane problemy
Ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową konstrukcję podatku dochodowego, która może być nawet traktowana jako nowy specyfi czny podatek majątkowy. Jego wprowadzenie jest oczywiście reakcją na powszechne przekonanie, iż przedsiębiorcy działający w branży handlu oraz wynajmu biur unikają płacenia podatków w Polsce. Pomijając kwestię oceny prawdziwości tej tezy, zdeterminowała ona konstrukcję analizowanego podatku. Otóż u jego podstaw leży założenie, że przedsiębiorca powinien zapłacić jakiś minimalny podatek dochodowy, gdy wykorzystuje majątek o dużej wartości. Analizowany podatek jest zrelatywizowany do wartości majątku podatnika, a ponosi on jego ciężar fi nansowy tylko wtedy, gdy nie osiągnie odpowiedniego dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Początek strony


dr Michał Wilk
Dostawa budynków i budowli na gruncie VAT a pierwsze zasiedlenie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017 r., C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie
Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy budynków i budowli bądź ich części stanowią jedno z najbardziej złożonych zagadnień w tym podatku. Duże nadzieje na rozwiązanie części problemów interpretacyjnych wiązano z długo oczekiwanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS, C-308/16, Kozuba. Orzeczenie to zapadło 16.11.2017 r. i, jak należy się spodziewać, będzie miało daleko idące skutki zarówno w sferze stosowania (wykładni przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.), jak i stanowienia prawa (możliwych zmian legislacyjnych).

Początek strony


Wojciech Krok, Rafał Kowalik
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania na gruncie podatku akcyzowego
W połowie 2016 r. do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – została wprowadzona klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która ma zapobiegać podejmowaniu przez podatników sztucznych działań w celu uzyskania korzyści podatkowych. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma największe znaczenie na gruncie podatków dochodowych, gdzie istnieją możliwości stosowania różnego rodzaju rozwiązań prawnych, których wyłącznym bądź częściowym celem jest uniknięcie opodatkowania lub uzyskanie innej korzyści podatkowej. Natomiast podatek akcyzowy jest specyfi cznym podatkiem, na gruncie którego skutki podatkowe wywołuje wykonanie określonej czynności faktycznej. W artykule dokonamy analizy możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na gruncie podatku akcyzowego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Michał Thedy, Michalina Opoka

p. 19 

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax group of companies in 2018
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6
 

LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
p. 12


...TOPIC OF THE MONTH

Michał Thedy, Michalina Opoka

p. 19 

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Tax group of companies in 2018
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6
 

LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
p. 12

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 17
 

TAX ORDINANCE ACT

Paweł Mikuła

p. 27 

TAXES

Paweł Banasik, Adam Kałążny, Wojciech Morawski

p. 33

Michał Wilk

p. 40 

Wojciech Krok, Rafał Kowalik

p. 47 

COURTS’ DECISIONS

Administrative Courts’ rulings: review
p. 53

CoJ rulings: review
p. 56 

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Michał Thedy, Michalina Opoka
Separation of sources of income in corporate income tax
This article discusses a change in corporate income tax, namely the separation of two major sources of income: capital gains and income from the remaining operations. This amendment has applied since 1 January 2018. First of all, the amended provisions are discussed, then the rationale for the amendment in question is analysed, and fi nally an attempt is made at indicating the potential doubts and problems connected with the form and the wording of the new provisions (although it is only practice that will expose them in full).

Back to top


Paweł Mikuła
The Clearing House’s Information and Communications Technology System. Vital aspects of the new regulation
As part of the effort to close loopholes in the tax system, a new instrument has been introduced to enable tax authorities to daily gather and analyse data from all bank accounts. This is the Information and Communications Technology System of the Clearing House. The grounds for its operation are found in the new section IIIB of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, titled ‘Counteracting the use of the fi nancial sector for fi scal fraud’.

Back to top


Paweł Banasik, Adam Kałążny, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Morawski
Minimum income tax on the value of commercial buildings. Selected problems
The Act of 27 October 2017 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act and the Act on the Flat-Rate Income Tax on Certain Revenues of Natural Persons introduced a new construction of income tax into the Polish tax system. This tax can even be treated as a new property tax. Its introduction is naturally a response to the widespread belief that entrepreneurs operating in the sector of trade in and lease of offi ces avoid paying taxes in Poland. Regardless of whether or not this statement is correct, it did determine the construction of the tax in point. Its underpinning assumption is that the entrepreneur has to pay some minimum income tax if said entrepreneur uses assets of considerable value. The tax in point is relative to the value of the taxpayer’s assets and it increases the fi nancial burden only in case of failure to earn suffi cient income liable to income tax.

Back to top


Michał Wilk
Supply of buildings and structures from the point of view of VAT and fi rst occupation in the light of Court of Justice judgment of 16 November 2017, C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
The principles of taxation with VAT of the supply of buildings and structures or their parts are one of the most complex issues in the area of VAT. High hopes of resolving part of the interpretation problems were pinned on the long-awaited judgment of the Court of Justice in case C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. This judgment was issued on 16 November 2017 and, as one could expect, will have far-reaching consequences both in the sphere of applying the law (interpretation of the Act of 11 March 2004 on VAT) and in the sphere of enacting laws (possible legislative amendments).

Back to top


Wojciech Krok, Rafał Kowalik
General anti-avoidance rule in the context of excise duty
In mid-2016, the general anti-avoidance rule was introduced in the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance. The aim was to prevent taxpayers from taking artifi cial measures in order to make tax gains. The general anti-avoidance rule has the greatest importance in the context of income taxes, where it is possible to apply various legal solutions aimed solely or partially to avoid taxation or to make other tax gains. Meanwhile excise duty is a specifi c tax where tax consequences result from the performance of a certain factual act. This article contains an analysis of the possibility of applying the general anti-avoidance rule in the context of excise duty.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty