Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Hanna Litwińczuk

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Mały podatnik w podatkach dochodowych –
...TEMAT MIESIĄCA

Hanna Litwińczuk

str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Mały podatnik w podatkach dochodowych – wyliczenie limitu uprawniającego
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 9

PODATKI

Kiejstut Żagun

str. 19

Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski

str. 25

Wojciech Dmoch

str. 36

ORZECZNICTWO

Paweł Suchocki

str. 46

Przegląd orzecznictwa SA
str. 54

Przegląd orzecznictwa TS
str. 57

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63

Prenumerata PP
str. 64
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Przekwalifi kowanie (nieuznanie) transakcji dokonanej pomiędzy podmiotami powiązanymi w świetle regulacji o cenach transferowych przed i po 1.01.2019 r.
Artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w „Przeglądzie Podatkowym” 2018/10, którego przedmiotem była analiza relacji pomiędzy regulacjami o cenach transferowych a ogólną normą przeciwko unikaniu opodatkowania w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. W niniejszej części zagadnienie zostało uzupełnione o uwagi dotyczące regulacji o cenach transferowych obowiązujących od 2019 r. w odniesieniu do możliwości przekwalifi kowania lub nieuznania przez organ podatkowy transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.

Początek strony


Kiejstut Żagun
Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fi skalnych na działalność rozwojową
Od 1.01.2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box), czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej. Nowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone zarówno do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – jak i do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych. Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji) i mają one na celu wspieranie rozwoju technologii i kreowanie wysokojakościowych miejsc pracy w innowacyjnych sektorach. Rozwiązanie przyjęte w Polsce zostało opracowane według obowiązującego standardu OECD dla ulg bazujących na dochodach z praw własności intelektualnej, BEPS Działanie nr 5 Modifi ed Nexus Approach.

Początek strony


Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski
Opodatkowanie transakcji wirtualnych
Transakcje realizowane na kryptowalutach stanowią przykład operacji dokonywanych poza regulowanym systemem obrotu o rosnącym poziomie doniosłości. Istotny wzrost zainteresowania obrotem kryptowalutami w Polsce doprowadził do konieczności wprowadzenia przepisów umiejscawiających je w systemie polskiego prawa podatkowego. Do końca 2018 r. przysporzenia z obrotu kryptowalutami kwalifi kowano do praw majątkowych. Z kolei od 1.01.2019 r. zostały one bezpośrednio ujęte w przepisach polskich ustaw podatkowych. Obecnie zatem przychody z obrotu kryptowalutami są kwalifi kowane odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków kapitałowych. Polski ustawodawca powinien zmierzać w stronę jak najbardziej prawidłowego i precyzyjnego umiejscowienia dochodów z kryptowalut w ramach utrwalonego podziału źródeł przychodów w ustawach podatkowych. W dalszej kolejności warte rozważenia może być ustanowienie systemu zachęt dla podatników, przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych.

Początek strony


dr Wojciech Dmoch
Zasada adekwatności w teorii i praktyce: rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami
Badając zagadnienie rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami poruszamy się w obszarze pojęcia niemającego defi nicji legalnej oraz wyłącznie w zakresie jednego przepisu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Tak zakreślone granice mogą stanowić przesłankę pozytywną dla badającego wspomniane zagadnienie poprzez ograniczenie zakresu norm prawnych, które należy zinterpretować i zastosować. Jednak jeśli interpretując te normy nie znajdziemy jednoznacznego rozstrzygnięcia każdego przypadku rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, to wspomniane granice stają się przesłanką negatywną dla dokonania prawidłowego rozliczenia tych kosztów. W praktyce stosowania art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p., bo o tej właśnie normie prawnej jest mowa, orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowało interesujący i pomocny pogląd, zgodnie z którym potrącenie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, odpowiadających uzyskanym przychodom, oznacza adekwatność potrącanych kosztów w stosunku do uzyskanych przychodów. Tak więc kluczem warunkującym dokonanie prawidłowego rozliczenia w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami jest adekwatność, inaczej odpowiedniość odliczanych kosztów i uzyskanych przychodów. Stosując ten klucz, w niniejszym artykule przedstawiono zasady dotyczące rozliczania w czasie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w przypadku, gdy przychody są uzyskiwane przez podatnika periodycznie, przy czym mogą być one uzyskane w tym samym roku, w którym został poniesiony koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami, jak również w latach następnych po zakończeniu tego roku, w którym został poniesiony ten koszt.

Początek strony


Paweł Suchocki
Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających zagranicznych spółek jako osób trzecich
„Gdyby w przypadku spółki [Societata’a Responsabilita’ Limitata z Włoch – przyp. aut.] nawet nie byłoby uprawnione proste zastosowanie do odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe art. 116 Ordynacji podatkowej, to nie może być wątpliwości, że przepis ten powinien być jednak zastosowany odpowiednio – na podstawie art. 116a Ordynacji, który pozwala na takie «odpowiednie» stosowanie zasad wynikających z art. 116 do przeniesienia odpowiedzialności za zaległości innych osób prawnych”.
(Teza rozstrzygnięcia)

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Hanna Litwińczuk

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Small Taxpayers in Income
...TOPIC OF THE MONTH

Hanna Litwińczuk

p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Small Taxpayers in Income Taxes: Calculating the Eligibility Limit
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 9

TAXES

Kiejstut Żagun

p. 19

Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski

p. 25

Wojciech Dmoch

p. 36

COURTS’ DECISIONS

Paweł Suchocki

p. 46

Administrative Courts’ rulings: review
p. 54

CoJ rulings: review
p. 57

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63

Subscription
p. 64
Hanna Litwińczuk
Reclassifi cation (Non-Recognition) of a Transaction Between Related Entities in the Light of Transfer Pricing Regulations Before and After 1 January 2019
This article is a continuation of an article included in No. 10/2018 of ‘Przegląd Podatkowy’, which was devoted to analysing the relationship between transfer pricing regulations and the general anti-avoidance rule, according to the legal provisions applicable until the end of 2018. In this part the issue is supplemented with remarks about the transfer pricing regulation in force in 2019 with regard to the possibility of reclassifi cation or non-recognition by a tax authority of a transaction between related entities.

Back to top


Kiejstut Żagun
Innovation Box: Closing the Chain of Fiscal Incentives for R&D Activity
Since 1 January 2019, the provisions on the Innovation Box (known in other countries as Patent Box, IP Box) have been in force. They provide for a preferential tax rate of 5% on income from patents and other intellectual property rights. The new provisions in this regard were introduced into both the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax and the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax. IP-Box-like tax incentives apply in many countries (including the UK, Ireland, the Netherlands, France). They are meant to support the development of technologies and create high-quality jobs in innovative sectors. The solution adopted in Poland was developed in line with the applicable OECD standard for tax reliefs based on IP income, action 5 of BEPS: Modifi ed Nexus Approach.

Back to top


Cezary Krysiak, Dawid Widzyk, Paolo Janiszewski
Taxation of Virtual Transactions
Transactions on cryptocurrencies are an example of operations performed outside of a regulated trading market, having an increasing level of signifi cance. An increase of interest in cryptocurrency trading in Poland has led to the necessity of introducing direct provisions of law that relevantly place cryptocurrencies in the Polish tax system. Until the end of 2018, incomes from cryptocurrency trading were qualifi ed into incomes from property rights. However, since January 1, 2019, they were directly included in the provisions of Polish tax law and are now separately qualifi ed respectively to revenues from capital sources and to capital gains. Polish legislator should currently provide for the regulations on cryptocurrency trading to be properly and precisely positioned within the existing sources of income division in the local tax law. Subsequently, an introduction into the law of a system of tax incentives for taxpayers might be worth considering.

Back to top


Wojciech Dmoch
The Principle of Adequacy in Theory and in Practice: Matching in Time of Tax-Deductible Expenses Directly Related to Revenue Items
When examining the issue of matching in time of tax-deductible expenses directly related to revenue items, we are in an area of a notion without a legal defi nition and in the scope of just one provisions of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (CITA). When determined in this way, the boundaries may be a positive premise for the person examining the aforementioned question by limiting the scope of legal norms that need to be interpreted and applied. But if – when interpreting these norms – we fail to fi nd an unequivocal solution for each case of matching in time of the tax-deductible expenses directly related to revenue items, then the aforementioned limits become a negative premise for correct matching of such expenses. In the practice of applying Article 15(4) CITA – the legal norm in point – administrative courts have developed, in their case law, an interesting and helpful view, namely that deduction of expenses directly related to revenue items, said expenses matching the obtained revenues means adequacy of the deducted expenses for the obtained revenues This the key factor on which correct matching in time of deducted expenses and obtained revenue depends is adequacy of such expenses and revenues. Applying this key in this article, the author presents the principles applicable to matching in time of the expenses directly related to revenues if the taxpayer obtains the revenues periodically. The revenues may be obtained in the same year as the directly related expense was incurred or in the following years.

Back to top


Paweł Suchocki
Tax Liability of Foreign Companies’ Governing Bodies Members as Third Parties
The commented judgment of the Supreme Administrative Court dated 25 April 2017, sign. I FSK 1665/15, concerns tax liability of foreign company’s management board members for tax arrears of legal entities. The administrative court ruled that Polish tax authorities are entitled to impose a tax liability on foreign company’s management board members for tax arrears that have arisen in Poland on the basis of Article 116a in connection with Article 116 of Tax Ordinance Act. The commentator challenges this standpoint. He believes that the ruling is a result of incorrect (broadening) interpretation of legal provisions, that do not provide explicitly for tax liability of foreign company’s management board members.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty