Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Maciej Kawecki, Mirosław Gumularz

str. 19

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Prawo przedsiębiorców – nowy akt prawny regulujący prowadzenie działalności gospodarczej
str. 3

PROFESJONALIŚCI O
...TEMAT MIESIĄCA

Maciej Kawecki, Mirosław Gumularz

str. 19

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Prawo przedsiębiorców – nowy akt prawny regulujący prowadzenie działalności gospodarczej
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6


PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 11


PRAKTYKA SKARBOWA
str. 13

LEGISLACJA – OPINIE I KOMENTARZE
str. 15


PODATKI

Michał Potyrała

str. 28

Katarzyna Knawa

str. 35

Aleksandra Wdowczyk, Paweł Wdowczyk

str. 44

ORZECZNICTWO 

Piotr Baraniak

str. 49

Przegląd orzecznictwa TS
str. 55

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr Maciej Kawecki, dr Mirosław Gumularz
RODO a doradcy podatkowi
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przeglądu kluczowych obszarów wymogów − dotyczących doradców podatkowych − wynikających z rozporządzenia ogólnego 2016/679. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku zawodów zaufania publicznego zagadnienie ochrony prywatności, w tym danych osobowych, ma szczególne znaczenie. Co istotne, dotyczy to nie tylko przetwarzania danych osobowych klienta (gdy jest osobą fi zyczną), ale także jego pracowników, współpracowników czy kontrahentów. W tym zakresie kwestia ochrony danych osobowych może istotnie komplikować zagadnienie ochrony tajemnicy zawodowej. Problem tych relacji jest także przedmiotem rozważań w artykule.

Początek strony


Michał Potyrała
Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących od 1.01.2018 r. zmian w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK). Modyfi kacje zostały wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej ustawa nowelizująca albo Nowelizacja. W artykule zostaną omówione zmiany w zakresie: warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego, kształtowania cen transferowych w PGK, podatkowego traktowania darowizn w ramach PGK, obowiązku składania sprawozdań fi nansowych, dopuszczalności zmian podmiotowych w PGK, a także skutków naruszenia warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego. Ponadto zostaną przeanalizowane przepisy przejściowe obowiązujące dla nowych regulacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania PGK.

Początek strony


dr Katarzyna Knawa
Metodologia interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących usług finansowych. Analiza zakresu przedmiotu oraz podmiotu opodatkowania
Świadczenie usług w sposób zorganizowany i ciągły, bez względu na cel i rezultat takiej działalności, podlega przepisom ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Dotyczy to także świadczenia usług fi nansowych. Ich natura jest jednak specyfi czna, a przez to wymykają się one regułom VAT, prowadząc do powstania wątpliwości i problemów w praktyce stosowania prawa podatkowego do tego typu działalności. Tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie dotyczące zasad opodatkowania usług fi nansowych podatkiem od towarów i usług oraz krytyczna analiza i ocena obowiązujących regulacji w kontekście zasady należytej określoności przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych. Jest też próbą zaprezentowania metody interpretacji, dzięki której jest możliwe usunięcie istotnej części problemów związanych z wykładnią przepisów dotyczących skutków podatkowych świadczenia usług fi nansowych w VAT. Dzięki niej istotnie łatwiejsze jest ustalenie treści podatkowoprawnego stanu faktycznego, a w tym tak podstawowych zagadnień jak ustalenie podatnika oraz podstawy opodatkowania dla usług fi nansowych. W praktyce stosowania prawa wielokrotnie podkreśla się, że usunięcie istniejących wątpliwości wymaga przedstawienia postulatów de lege ferenda. W niniejszym artykule celowo jednak zrezygnowano z formułowania tego typu sugestii. Uczyniono to przez wzgląd na fakt, iż ewentualne zmiany ustawy o podatku od towarów i usług nie byłyby możliwe bez uprzedniej istotnej modyfi kacji także dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112. Jak zaś pokazuje przykład niegdysiejszej propozycji zmian z 2007 r., doprecyzowujących przepisy kształtujące zwolnienia przedmiotowe dla usług fi nansowych, szanse na wprowadzenie wyartykułowanych postulatów byłyby nikłe. Wobec tego poniżej skupiono się na wskazaniu kierunków interpretacji istniejących przepisów w zgodzie z zasadą określoności – omówioną poniżej – która bez zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz dyrektywie 2006/112 doprowadzi do uznania analizowanych przepisów za zgodne z dyspozycją art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja.

Początek strony


Aleksandra Wdowczyk, Paweł Wdowczyk
Opłata recyklingowa
Cel em artykułu jest analiza prawna opłaty recyklingowej wprowadzonej z dniem 1.01.2018 r. do systemu prawa polskiego. W opracowaniu autorzy wyjaśniają podstawowe defi nicje związane z tą materią prawną, omawiają zarówno obowiązki ciążące na podmiotach zobowiązanych do pobierania opłaty, jak również na organach administracji państwowej. Ważna część pracy została poświęcona aspektom podatkowym odnoszącym się do tytułowego zagadnienia.

Początek strony


Piotr Baraniak
Problematyka nieodpłatnych świadczeń z tytułu posadowienia przez przedsiębiorstwa przesyłowe urządzeń infrastruktury na cudzym gruncie
Skoro umowa użyczenia ze swej istoty jest nieodpłatna, to spółka – jako przedsiębiorstwo przesyłowe – uzyska na jej podstawie nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu.
(Teza rozstrzygnięcia).

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Maciej Kawecki, Mirosław Gumularz

p. 19

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
The Law on Entrepreneurs: a new instrument regulating the pursuit of business
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 
...TOPIC OF THE MONTH

Maciej Kawecki, Mirosław Gumularz

p. 19

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
The Law on Entrepreneurs: a new instrument regulating the pursuit of business
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6


PROFESSIONAL PRACTICE
p. 11


TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 13

LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
p. 15


TAXES

Michał Potyrała

p. 28

Katarzyna Knawa

p. 35

Aleksandra Wdowczyk, Paweł Wdowczyk

p. 44

COURTS’ DECISIONS

Piotr Baraniak

p. 49

CoJ rulings – review
p. 55

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Maciej Kawecki, Mirosław Gumularz
The GDPR and tax advisers
The purpose of this article is to present an overview of the key areas of requirements resulting from General Regulation 2016/679 and pertaining to tax advisers. We should bear in mind that in case of professions of public trust the issue of protecting privacy, including personal data, acquires particular signifi cance. Importantly, this applies not only to the processing of the client’s personal data (if the client is a natural person), but also the data of the client’s employees, collaborators or counterparties. In this context, the issue of protecting personal data may greatly increase the complexity of professional secrecy. The problem of these relationships is also one of the topics discussed in the article.

Back to top


Michał Potyrała
Modifi cation of provisions that regulate the functioning of tax groups of companies
This article aims to present how the provisions that regulate the functioning of tax groups of companies (TGC) were amended with effect from 1 January 2018. The modifi cations were introduced by the Act of 27 October 2017 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act and the Act on the Flat-Rate Income Tax on Certain Revenues of Natural Persons. This article discusses amendments relating to: the conditions for recognising a TGC as a taxpayer for CIT purposes, the fi xing of transfer prices in a TGC, the tax treatment of gifts within TGC, the duty to submit fi nancial statements, the permissibility of changing the composition of a TGC, as well as the effects of failures to meet the conditions for recognising a TGC as a taxpayer for CIT purposes. Moreover, an analysis is conducted of the transitional provisions applicable to new regulations concerning the establishment and functioning of TGCs.

Back to top


Katarzyna Knawa
Methodology of interpreting provisions of the VAT Act concerning fi nancial services. Analysis of the scope of object of taxation and entities liable to pay tax
Provision of services in an organised and continuous manner, regardless of the aim and result of such activity, is governed by the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax. This applies to the provision of fi nancial services as well. These services, however, have a rather peculiar nature, which is why they elude VAT rules, causing doubts and problems in the practice of applying tax law to activity of this kind. The topic of this article is the issue concerning the rules of taxation of fi nancial services with VAT, as well as a critical analysis and evaluation of the existing regulations in the context of the principle of adequate specifi city of provisions on tax liabilities. An attempt is also made to present an interpretation method that enables removing a considerable proportion of problems relating to the interpretation of provisions on tax effects of the provision of fi nancial services in VAT. This method makes it signifi cantly easier to determine the substance of the facts from the tax law point of view, including such basic fi ndings as determining the taxable person and the tax base in case of fi nancial services. In the practice of applying the law it is often stressed that, in order for the existing doubts to be removed, proposals of legislative amendments should be presented. Yet in this article, formulating suggestions of this kind was given up purposefully. This was done due to the fact that no amendments to the VAT Act would be possible without a prior signifi cant modifi cation of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112). As shown by the example of a proposal of amendments made in 2007, which hoped to clarify the provisions that regulated the objectrelated exemptions for fi nancial services, there would only be a slim chance of introducing any formulated proposals. In view of the above, the focus is on identifying the directions for interpreting the existing provisions in line with the principle of specifi city – discussed below – which, without amending the VAT Act or Directive 2006/112, will lead to the provisions in point being considered consistent with the instruction contained in Art. 217 of the Polish Constitution of 2 April 1997.

Back to top


Aleksandra Wdowczyk, Paweł Wdowczyk
Recycling charge
The aim of this article is to provide a legal analysis of the recycling charge, introduced into the Polish legal system on 1 January 2018. In this paper, the authors explain the basic defi nitions connected with this legal area and discuss the duties of both the entities obligated to collect the charge and the state administration authorities. A major part of this paper is devoted to the tax aspects of the issue mentioned in the title.

Back to top


Piotr Baraniak
Problems of performances obtained for no consideration when transmission companies locate their infrastructure on land owned by other entities
The commented judgment rejects the line of case law according to which lending of land for use or establishing a gratuitous transmission easement does not create income for a transmission company. Even though the Court was right to challenge the existing legal argumentation, one fi nds it diffi cult to agree with this judgment. The approach of the Supreme Administrative Court, which neglects the proper interest of the land owner, is in contravention of the interpretation of the notion of performances obtained for no consideration as developed by the Constitutional Tribunal.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty