Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Karolina Tetłak
 • Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Integracja środowisk samorządów zawodów zaufania publicznego
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 10


  PODATKI

  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
 • Zastosowanie obniżonej stawki opodatkowania VAT na podobne produkty spożywcze
 • str. 21

  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
 • Wątpliwości interpretacyjne wokół zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • str. 28

  Błażej Kuźniacki
 • Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
 • str. 35

  Michał Wilk
 • Klauzula rzeczywistego benefi cjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r.
 • str. 49

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Karolina Tetłak
  Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT
  Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej u.p.z.p., związane z rozszerzeniem zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług. W celu zapewnienia większej skuteczności systemu VAT objęto tym mechanizmem kolejne towary, w obrocie którymi zdiagnozowano rosnącą skalę oszustw podatkowych. W niniejszym artykule dokonano analizy nowelizacji z perspektywy obowiązku informacyjnego ciążącego na wykonawcy zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 3a zdanie drugie u.p.z.p. w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT dla zamawiającego w związku z wyborem danej oferty. Szczegółowo omówiono konsekwencje niespełnienia tego obowiązku w świetle obowiązujących przepisów. Przedstawiono także obowiązki zamawiającego związane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do towarów zaoferowanych przez wykonawcę. Wskazano również zakres uprawnień i obowiązków zamawiającego co do badania prawidłowości doliczenia VAT do ceny wskazanej w ofercie oraz możliwości zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów uwzględniających nowe brzmienie art. 91 ust. 3a w celu otrzymania prawidłowo sporządzonych i wycenionych ofert.

  Początek strony


  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
  Zastosowanie obniżonej stawki opodatkowania VAT na podobne produkty spożywcze
  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112, umożliwia państwom członkowskim stosowanie obniżonych stawek opodatkowania VAT jako odstępstwa od stawki podstawowej. Praktyka stosowania tych preferencji budzi jednak wiele kontrowersji w orzecznictwie sądowym oraz w praktyce organów podatkowych, m.in. w zakresie obniżonych stawek na produkty spożywcze. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zasadne jest ograniczenie zastosowania obniżonych stawek VAT na artykuły spożywcze, które zaspokajają te same potrzeby przeciętnego konsumenta i które podlegają obecnie innej stawce opodatkowania VAT.

  Początek strony


  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
  Wątpliwości interpretacyjne wokół zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych1) – dalej u.p.d.o.f., zawiera rozbudowany katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym. Mnogość i złożoność regulacji niejednokrotnie powoduje u podatników wątpliwości interpretacyjne i trudności w ustaleniu, czy dany przychód korzysta ze zwolnienia. Takie wątpliwości budzi również sposób traktowania świadczeń, które otrzymują pracownicy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., tj. w związku z wykonywaną przez pracodawcę działalnością socjalną. W poniższym artykule autorzy podejmują próbę oceny podatkowych konsekwencji różnej kategorii świadczeń, które przyznawane są pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia te są zwolnione z opodatkowania do wysokości 380 zł w danym roku podatkowym, pod warunkiem spełniania określonych ustawą wymogów, takich jak: otrzymanie ich w związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością socjalną, uznanie ich jako świadczeń rzeczowych lub pieniężnych. Warto podkreślić, że świadczenia te nie mogą mieć postaci kuponów, talonów, voucherów i innych znaków, które mogą być wymienione na dany rodzaj towaru lub usługi. Obecna konstrukcja przepisu budzi duże kontrowersje. Jego analizy nie ułatwia również stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych, które mają wątpliwości co podatkowej oceny danego świadczenia jako podlegającego lub niepodlegającego opodatkowaniu.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Niezgodność przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
  Niniejszy artykuł zawiera dogłębną analizę przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych - dalej PGK, obowiązujących w polskim prawie podatkowym w świetle prawa Unii Europejskiej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ratyfi kowanych przez Polskę - dalej umowy o UPO. Stanowi pierwszą część cyklu poświęconego temu zagadnieniu, a dotyczy naruszenia zasady zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego oraz przepisów umów o UPO. Natomiast druga część zawiera analizę statusu podatkowego spółek funkcjonujących w PGK. Część trzecia skupia się z kolei na podmiotowym zakresie umów o UPO oraz unijnych dyrektyw w odniesieniu do spółek funkcjonujących w PGK. Ta problematyka dotychczas nie została komprehensywnie opisana w polskiej literaturze przedmiotu prawa podatkowego oraz nie ma w tej mierze jasnego i jednolitego stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych.

  Początek strony


  dr Michał Wilk
  Klauzula rzeczywistego benefi cjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r.
  Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) stanowi jeden z kluczowych elementów unormowań umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - dalej umowy o UPO. Ustalenie znaczenia pojęcia benefi cial owner ma decydujący wpływ na podatkowe skutki wielu transakcji, dokonywanych w obrocie międzynarodowym. Brak jednoznacznych wskazówek w tym zakresie w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku - dalej KM OECD, może powodować znaczne ryzyko podatkowe. Konieczne jest zatem określenie kryteriów oceny statusu odbiorców dochodów z dywidend, odsetek i należności licencyjnych pod kątem kwalifi kacji tych podmiotów jako rzeczywistych benefi cjentów. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian, jakie wprowadzono w tym zakresie do KM OECD w 2014 r.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Karolina Tetłak
 • Public contracts and goods covered by VAT reverse charge mechanism
 • p. 12

  TAX ADVISERS’ VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Integration of public trust professions’ self-governments
  p. 3

  EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
  p. 10


  TAXES

  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
 • Application of reduced VAT rate to similar food products
 • p. 21

  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
 • Interpretation doubts around tax exemption of benefi ts received from the Employee Benefi t Fund
 • p. 28

  Błażej Kuźniacki
 • Incompatibility of provisions on tax groups of companies to the principle of non-discrimination in the light of EU law and double tax avoidance agreements (1)
 • p. 35

  Michał Wilk
 • Beneficial ownership clause after the 2014 amendments to the Commentary on the OECD Model Tax Convention on Income and Capital
 • p. 49

  COURTS’ DECISIONS

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Karolina Tetłak
  Public contracts and goods covered by VAT reverse charge mechanism
  On 1 July 2015 amendments to the Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law (APPL) entered into force. They are connected with extending the scope of application of VAT reverse charge mechanism. In order to ensure greater effi ciency of the VAT system, this mechanism was extended to cover more goods in the trading in which growing scale of tax fraud was diagnosed. In this article the amendments are analysed from the point of view of the information duty borne by the contractor under the amended Art. 91(3a) second sentence of APPL to the extent of the emergence of tax liability in VAT for the contracting party in connection with the choice of a given bid. The consequences of failure to discharge this duty are discussed in detail in the light of provisions in force. There is also a presentation of the contracting party’s duties connected with application of the VAT reverse charge mechanism to goods offered by the contractor. There is also a specifi cation of the scope of the contracting party’s rights and duties in the field of examining the correctness of adding VAT to the price stated in the bid and the possibility of including in the specification of essential terms of contract certain provisions that take into account the new wording of Art. 91(3a) in order to obtain correctly prepared and priced bids.

  Back to top


  Wojciech Śliż, Radosław Baraniewicz
  Application of reduced VAT rate to similar food products
  Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common value added tax authorizes Member States to apply reduced VAT rates as an exception from the base rate. Yet the practice of applying such preferential rates has caused many controversies in case law and in the practice of tax authorities, including with respect to reduced rates on food products. The aim of this article is an attempt to answer the question whether it is expedient to restrict the application of reduced VAT rates on food products which satisfy the same needs of an average consumer and which are currently taxable at a different rate of VAT.

  Back to top


  Artur Bubrowiecki, Miłosz Szulc
  Interpretation doubts around tax exemption of benefits received from the Employee Benefit Fund
  The Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (APIT) contains an extensive list of tax exemptions for certain kinds of income. The number and complexity of the regulations often causes interpretation doubts for taxpayers and makes it diffi cult for them to establish whether a given item of income is exempt from tax or not. Such doubts are also aroused by the treatment of the benefi ts received by employees under Art. 21(1)(67) APIT, i.e. in connection with the employer’s welfare activity. In the present article, the authors make an attempt to assess the tax consequences of various categories of benefits granted by employees from the Employee Benefit Fund. Pursuant to the Act on PIT these benefi ts are exempt from tax up to PLN 380 in a given tax year, provided that the conditions specified in the Act are met. These conditions include: receipt of benefits in connection with the employer’s welfare activity, their recognition as benefits in kind or in cash. It is worthwhile to stress that these benefits cannot have the form of coupons, notes, vouchers or other tokens exchangeable for goods or services of a certain kind. The current structure of the provision is highly controversial. Its analysis is not rendered any easier by the standpoints expressed by tax authorities and administrative courts, which are uncertain about the tax classification of a given benefit as taxable or tax-exempt.

  Back to top


  Błażej Kuźniacki
  Incompatibility of provisions on tax groups of companies to the principle of non-discrimination in the light of EU law and double tax avoidance agreements (1)
  This article contains a thorough analysis of the provisions on tax groups of companies [TGCs], applicable in the Polish tax law in the light of EU law and double tax avoidance agreements ratified by Poland [DTAAs]. It is the first part in a series devoted to this issue and concerns infringements of the principle of non-discrimination in the light of EU law and provisions of DTAAs. The second part contains an analysis of the tax statuses of companies operating within a TGC. The third part focuses on the scope of DTAAs and EU directives with respect to companies operating within TGCs. These problems have not so far been comprehensively described in the Polish literature on tax law and in this regard there is no clear and uniform standpoint of tax authorities and administrative courts.

  Back to top


  Michał Wilk
  Beneficial ownership clause after the 2014 amendments to the Commentary on the OECD Model Tax Convention on Income and Capital
  The beneficial ownership clause is one of the key elements of norms in double taxation avoidance agreements. Determining the meaning of the term ‘benefi cial owner’ has decisive influence on the tax effects of many transactions effected in international trading. Lack of unequivocal guidelines in this regard in the Commentary on the OECD Model Convention may result in considerable tax risks. Therefore it is necessary to determine the criteria of evaluating the status of recipients of income from dividends, interest and licence fees from the point of view of classifying these entities as the benefi cial owners. This problem acquires particular importance in the context of amendments introduced in this regard in the Commentary on the OECD Model Convention in 2014.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty