Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Zbigniew Makowski
 • Komornik płatnikiem VAT - co zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Zmiany w opodatkowaniu VAT czynności egzekucyjnych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  RECENZJA
  str. 9


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  PODATKI

  Aleksy Goettel
 • Wątpliwości wokół pojęcia „nieodpłatne świadczenia” w przepisach o podatku dochodowym od osób fi zycznych
 • str. 21

  Maria Supera-Markowska
 • Podatkowe ujęcie wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji unijnych
 • str. 29

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Dariusz Strzelec
 • O potrzebie badań prawnoporównawczych w obszarze procedury podatkowej
 • str. 37

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Szukanie złotego środka – o zasadzie stosowania egzekucji najmniej uciążliwej dla zobowiązanego
 • str. 42

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Zbigniew Makowski
  Komornik płatnikiem VAT - co zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
  Sytuacja komorników, którzy są płatnikami VAT od sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji, od lat jest przedmiotem sporów i wątpliwości. Czy najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE rozwiązuje problemy komorników? W dniu 26 marca 2015 r. Trybunał sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Marian Macikowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku, w którym orzekł, że przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej dyrektywa 2006/112, nie sprzeciwiają się obowiązywaniu art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., który nakłada na komornika sądowego obowiązek obliczenia, pobrania i zapłaty VAT od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji. Jednocześnie TSUE stwierdził, że komornik może odpowiadać całym swoim majątkiem za prawidłowe wykonywanie obowiązków płatnika, pod warunkiem iż dany komornik sądowy faktycznie ma wszelkie instrumenty prawne w celu wykonania tych obowiązków. Wyrok ten jest bardzo istotny. Z jednej strony TSUE potwierdził prawidłowość stanowiska organów podatkowych, że art. 18 u.p.t.u. nie jest sprzeczny z dyrektywą 2006/112. Z drugiej strony określił jednoznaczne przesłanki pozwalające na ocenę, w jakiej sytuacji dany komornik może być pociągnięty do odpowiedzialności za brak terminowej wpłaty VAT.

  Początek strony


  dr Aleksy Goettel
  Wątpliwości wokół pojęcia "nieodpłatne świadczenia" w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń jest przedmiotem licznych kontrowersji. U ich podstaw leży, w dużej mierze, brak zamkniętego katalogu nieodpłatnych świadczeń, co w praktyce skutkuje sporami w ocenie wielu form przysporzeń. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia m.in. na gruncie opłaty z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, której umorzenie - choć można tu co najwyżej mówić o tzw. przysporzeniu negatywnym – bywa kwalifikowane przez organy podatkowe jako osiągnięcie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Powyższa interpretacja budzi jednak istotne zastrzeżenia.

  Początek strony


  dr Maria Supera-Markowska
  Podatkowe ujęcie wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji unijnych
  Dotacje unijne mogą być przeznaczane m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców i innych wykonawców zaangażowanych w realizację projektów unijnych. Z punktu widzenia zarówno odbiorców wynagrodzeń, jak i ich płatników podstawowym zagadnieniem podatkowym jest kwestia opodatkowania lub zwolnienia z opodatkowania przedmiotowych wynagrodzeń.

  Początek strony


  dr Dariusz Strzelec
  O potrzebie badań prawnoporównawczych w obszarze procedury podatkowej
  W ramach różnych gałęzi prawa potrzeba badań prawnoporównawczych nie budzi zastrzeżeń. Są one szczególnie pożądane na etapie tworzenia regulacji prawnych. Nierzadko pozwalają na stworzenie płaszczyzny badawczej do wskazania rozwiązań obowiązujących w innych państwach, które mogłyby stać się inspiracją dla rozwiązań aplikowanych w krajowym porządku prawnym. Dzięki takim badaniom powstaje możliwość skorzystania z doświadczeń innych państw, co może posłużyć do wyeliminowania problemów, jakie w polskiej praktyce podatkowej wiążą się z postępowaniem dowodowym, a w szczególności z procedurami służącymi pozyskiwaniu materiału dowodowego. Niekiedy na tym tle szczególnie powstają jednak wątpliwości i dylematy.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Szukanie złotego środka - o zasadzie stosowania egzekucji najmniej uciążliwej dla zobowiązanego
  W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a., ustawodawca stworzył szereg instrumentów prawnych służących kontroli działań organów egzekucyjnych, ustanawiając m.in. zasady, według których postępowanie to powinno być prowadzone. W niniejszym artykule zaprezentowano rozważania na temat jednej z takich zasad, pokazując jednocześnie, że nie jest sprawą prostą pogodzenie skuteczności egzekucji z obowiązkiem zapewnienia zobowiązanemu właściwej ochrony. Wskazano przyczyny takiego stanu rzeczy, brak kryteriów, którymi organ mógłby się kierować przy wyborze środka egzekucyjnego, a w zasadzie niemożność wypracowania wspólnych kryteriów dla wszystkich zobowiązanych. Dostrzegając sytuacje, w których racjonalność działania organu jest szczególnie ważna, autorka podejmuje próbę ustalenia takich kryteriów, które mogą ułatwić interpretację zwrotu "uciążliwy". Poddaje też pod dyskusję to, czy w ogóle można zmierzyć dotkliwość środka egzekucyjnego przed jego zastosowaniem.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Zbigniew Makowski
 • Court enforcement offi cer as VAT taxable person. What has judgment of the Court of Justice of the EU changed?
 • p. 13

  TAX ADVISERS’ VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Changes in VAT on enforcement acts
  p. 3

  EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  REVIEW
  p. 9


  TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
  p. 11


  TAXES

  Aleksy Goettel
 • Doubts around the notion of ‘gratuitous benefi ts’ in provisions on personal income tax
 • p. 21

  Maria Supera-Markowska
 • Tax perspective on salary fi nanced from EU grants
 • p. 29

  TAX ORDINANCE ACT

  Dariusz Strzelec
 • About the need for comparative law studies in the fi eld of tax procedure
 • p. 37

  ENFORCEMENT PROCEEDINGS

  Małgorzata Król
 • Search for golden mean: about the principle of applying enforcement methods possibly least onerous for obligors
 • p. 42

  COURTS’ DECISIONS

  Administrative courts’ rulings - review
  p. 52

  CoJ EU rulings - review
  p. 55

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Zbigniew Makowski
  Court enforcement officer as VAT taxable person. What has judgment of the Court of Justice of the EU changed?
  The situation of court enforcement officers (bailiffs) who are VAT taxable persons in case of sale of immovable property as part of enforcement procedure has for years been causing disputes and doubts. Does the latest Court of Justice judgment resolve enforcement officers’ problem? On 26 March 2015, the Court of Justice of the EU issued a judgment in the case Marian Macikowski v Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, in which it held that provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Directive 2006/112), do not preclude the application of Art. 18 of the Act of 11 March 2004 on Value Added Tax (VAT Act), which obliges a court enforcement offi cer to calculate, collect and pay the value added tax on the proceeds of sale of immovable property effected through enforcement. At the same time the CoJ held that a court enforcement offi cer could be liable with his entire assets for proper discharge of the taxable person’s obligation, provided that the court enforcement officer concerned actually has all legal means to discharge that obligation. This judgment is very important. On the one hand, the CoJ confirmed the correctness of the standpoint of tax authorities that Art. 18 of VAT Act was not contrary to Directive 2006/112. On the other hand, it determined unequivocally the conditions which enable assessment when a given officer can be held liable for untimely payment of VAT.

  Back to top


  Aleksy Goettel
  Doubts around the notion of ‘gratuitous benefits’ in provisions on personal income tax
  Taxation of income resulting from gratuitous benefi ts has generated many controversies. Their basis is, to a large extent, lack of a closed list of gratuitous benefits, which in practice results in disputes as to the assessment of many forms of benefits. A situation of this kind occurs, for instance, with respect to the fee for placing a child in alternative care, the annulment of which - although here one can speak at most of the socalled negative benefit - is sometimes classifi ed by tax authorities as earning taxable income. But the above interpretation arouses considerable objections.

  Back to top


  Maria Supera-Markowska
  Tax perspective on salary financed from EU grants
  EU grants can be allocated e.g. to finance salaries of employees, remuneration of contractors and other entities involved in the implementation of EU projects. From the point of view of both recipients of salary or remuneration and the payers, the basic tax issue is that of taxation or tax exemption of the salaries or remuneration in question.

  Back to top


  Dariusz Strzelec
  About the need for comparative law studies in the field of tax procedure
  Within the framework of various branches of law, the need for comparative law research arouses no objections. It is particularly desirable at the stage of creating legal regulations. Oftentimes is allows to create a plane of research to identify solutions applicable in other states, which might become inspiration for solutions used in the domestic legal order. Such research makes it possible to benefit from the experience of other states, which might serve to eliminate the problems which, in the Polish tax practice, are linked with evidentiary proceedings, and especially procedures which serve to gather evidence. But sometimes doubts and dilemmas arise particularly against such a background.

  Back to top


  Małgorzata Król
  Search for golden mean: about the principle of applying enforcement methods possibly least onerous for obligors
  In the Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration, the legislator created a number of legal tools which serve to control measures taken by enforcement authorities, establishing among other things the principles according to which such proceedings should be conducted. This article presents the refl ections about one of such principles, while showing that it is not easy to reconcile efficiency of enforcement with the duty to grant adequate protection to the obligor. The reasons for this are pointed out, the lack of criteria which the authority could apply in selecting the enforcement measures, and in fact the inability to develop common criteria for all kinds of obligors. Noticing situations in which the reasonable character of measures taken by the authority is particularly important, the writer attempts to define such criteria that might facilitate interpreting the word ‘onerous’. She also invites a discussion of whether the onerousness of an enforcement measure can at all be measured before it is applied.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty