Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Hanna Litwińczuk

str. 18

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
VAT w rozliczeniach wewnętrznych konsorcjum
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 8


...TEMAT MIESIĄCA

Hanna Litwińczuk

str. 18

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
VAT w rozliczeniach wewnętrznych konsorcjum
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 6

PRAKTYKA ZAWODOWA
str. 8

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 16

CENY TRANSFEROWE

Hanna Filipczyk

str. 24

PODATKI

Małgorzata Sęk

str. 30

Przemysław Sołtysiak, Monika Boniecka

str. 41

ORZECZNICTWO

Przegląd orzecznictwa SA
str. 52

Przegląd orzecznictwa TS
str. 55

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Regulacje o cenach transferowych a ogólna norma przeciwko unikaniu opodatkowania
Przedmiotem artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy normą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania a regulacjami o cenach transferowych zaliczanymi do norm szczególnych w kontekście przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku gdy dla przeciwdziałania unikaniu opodatkowania niezbędne jest przekwalifikowanie transakcji dokonanych między podmiotami powiązanymi i zastosowanie skutków podatkowych do czynności uznanych za odpowiednie podstawą prawną mogą być same regulacje o cenach transferowych, czy też możliwe i uprawnione jest zastosowanie w takiej sytuacji ogólnej normy przeciwko unikaniu opodatkowania.

Początek strony


dr Hanna Filipczyk
Spory w dziedzinie cen transferowych a nowe rozwiązania konsensualne w projekcie Ordynacji podatkowej
Celem tego artykułu jest prezentacja i obrona dwóch tez dotyczących relacji między rozwiązaniami proceduralnymi opartymi na porozumieniu zobowiązanych z organami podatkowymi a sporami powstającymi na tle regulacji cen transferowych – dalej spory TP – dokonane na tle omówienia propozycji zawartych w projekcie nowej Ordynacji podatkowej – dalej projekt. Tezy te głoszą, że kwestie cen transferowych i dotyczące tych kwestii spory podatkowe są par excellence odpowiednie do rozstrzygania przez konsensus (w tym kompromis) – teza pierwsza, oraz że między tymi sporami a rozwiązaniami konsensualnymi zawartymi w projekcie zachodzi dwustronna relacja: z jednej strony spory tego rodzaju uwiarygodnią rozwiązania konsensualne, z drugiej – rozwiązania te ułatwią rozwiązywanie tego rodzaju sporów – teza druga.

Początek strony


dr Małgorzata Sęk
Metodyka oceny należytej staranności: ułatwienie czy utrudnienie dla podatników?
W dniu 25.04.2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dokument pt. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych – dalej Metodyka. Jest to dokument niewiążący, adresowany do administracji skarbowej. Nie nadano jej formy interpretacji ogólnej ani objaśnień podatkowych. Metodyka zawiera zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności przez podatników. Natomiast dla podatników Metodyka jest tylko źródłem wiedzy o tym, czym będą kierować się urzędnicy oceniając dochowanie należytej staranności. Celem artykułu jest analiza, jaką rolę w praktyce stosowania przepisów z zakresu podatku od towarów i usług może odegrać Metodyka oraz czy forma i treść tego dokumentu spełniają oczekiwania podatników, w szczególności te wyartykułowane w toku konsultacji publicznych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy opublikowanie Metodyki ułatwi, czy utrudni podatnikom i ich służbom podatkowo-księgowym codzienne zmagania z rzeczywistością gospodarczą i podatkową.

Początek strony


Przemysław Sołtysiak, Monika Boniecka
Wybrane aspekty prawne i podatkowe dotyczące klauzuli PPT
W dniu 25.01.2018 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło zakończenie procesu ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24.11.2016 r. – dalej Konwencja Wielostronna lub Konwencja. Natomiast 17.07.2018 r. w Dzienniku Ustaw ukazały się: tekst Konwencji w języku polskim oraz oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Konwencji. Do tej pory dziewięć państw zakończyło swoje wewnętrzne procedury ratyfikacyjne i złożyło do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – dalej OECD – dokumenty potwierdzające ratyfikację. Natomiast dzięki ratyfikacji Konwencji przez co najmniej pięć państw stało się możliwe jej wejście w życie, co w przypadku Polski zostało przewidziane na 1.07.2018 r. Konwencja zakłada obligatoryjność wdrożenia części regulacji przez każde państwo przystępujące do niej. Jest to tzw. minimalny standard, na który składa się m.in. klauzula Principal Purpose Test – dalej Klauzula PPT lub PPT – której celem jest przeciwdziałanie przyznawaniu korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – dalej u.p.o. – w niewłaściwych okolicznościach. W przeciwieństwie do obowiązującej od 15.07.2016 r. klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – dalej GAAR – uregulowanej w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – przepisy prawne normujące PPT nie mają rozbudowanego charakteru, co może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Należy bowiem zaznaczyć, że w wyroku z 11.05.2004 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją ówcześnie obowiązującą klauzulę obejścia prawa, która również charakteryzowała się wysokim stopniem niedookreśloności. Celem artykułu jest zestawienie Klauzuli PPT z tezami wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rozpatrzenie możliwości podważenia zgodności z Konstytucją tejże klauzuli. W dalszej części artykułu autorzy zasygnalizują kwestię Klauzuli PPT w świetle zasad prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a także wybrane, potencjalnie problematyczne, zagadnienia związane z obowiązywaniem PPT w polskim systemie podatkowym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Hanna Litwińczuk

p. 18

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
VAT in the internal settlements of a consortium
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6

PROFESSIONAL PRACTICE
p. 8

TAX AUTHORITIES’
...TOPIC OF THE MONTH

Hanna Litwińczuk

p. 18

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
VAT in the internal settlements of a consortium
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 6

PROFESSIONAL PRACTICE
p. 8

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 16

TRANSFER PRICING

Hanna Filipczyk

p. 24

TAXES

Małgorzata Sęk

p. 30

Przemysław Sołtysiak, Monika Boniecka

p. 41

COURTS’ DECISIONS

Administrative courts’ rulings: review
p. 52

CoJ rulings: review
p. 55

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Hanna Litwińczuk
Transfer pricing regulations and the general anti-avoidance rule
This article examines the relationship between the general anti-avoidance rule and transfer pricing regulations classifi ed as special rules [legi speciali] in the context of counteracting tax avoidance. This article attempts to answer the question whether, when in order to counteract tax avoidance it is necessary to reclassify transactions between related entities and recognise the tax effects of acts considered relevant, the legal grounds may consists of transfer pricing regulations alone, or whether it is possible and legitimate to apply the general anti-avoidance rule in such a situation.

Back to top


Hanna Filipczyk
Disputes in the fi eld of transfer pricing and new consensual solutions in the Tax Ordinance bill
This article aims to present and defend two theses concerning the relationship between procedural solutions based on agreements between debtors and tax authorities that arise in the context of transfer pricing, against the backdrop of a discussion of proposals contained in the new Tax Ordinance bill. The theses are as follows: according to the fi rst one, the issues relating to transfer prices and the tax disputes concerning these issues are par excellence appropriate to be settled by consensus (including by compromise). The second thesis is that there is a twoway relationship between these disputes and the consensual solutions provided for in the bill: on the one hand, disputes of his kind will make consensual solutions more credible, on the other, these solutions will facilitate solving such disputes.

Back to top


Małgorzata Sęk
Methodology for the assessment of due diligence: a facilitation or a hindrance for taxpayers?
On 25 April 2018, the Ministry of Finance published a document entitled ‘Methodology for the assessment of due diligence of purchasers of goods in domestic transactions’. The Methodology is a non-binding document addressed to the tax administration. It was not given the status of a general interpretation or a tax explanation. The Methodology contains a set of guidelines which are meant to help tax offi cials assess due diligence of VAT taxable persons. For taxpayers it is just a source of knowledge on what offi cials will refer to in the assessment of due diligence.
The aim of the article is to analyse what role the Methodology can play in the practice of applying the provisions on value added tax and whether the form and contents of this document meet the expectations of taxpayers, in particular those articulated in the course of public consultations. The article attempts to answer the question whether publishing the Methodology will facilitate or hinder taxpayers’ - and their tax and accounting departments’ – day-to-day efforts to meet their economic and tax challenges.

Back to top


Przemysław Sołtysiak, Monika Boniecka
Selected legal and tax aspects of PPT clause
On 25 January 2018, the Ministry of Finance announced completion of the process of ratifi cation of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profi t Shifting, done in Paris on 24 November 2016 (the ‘Multilateral Convention’ or ‘Convention’). Meanwhile on 17 July 2018, in the Polish journal of laws Dziennik Ustaw the following were promulgated: the text of the Convention in Polish and the Government Declaration on the binding force of the Convention. So far, nine states have completed their internal ratifi cation procedures and deposited the instruments of ratifi - cation with the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Meanwhile, thanks to the ratifi cation of the Convention by at least fi ve states, its entry into force became possible. In Poland’s case the date was set at 1 July 2018. The Convention assumes that it is mandatory for each acceding state to implement some of the regulations.This is the so-called minimum standard, including, among others, of the Principal Purpose Test (PPT) clause, which aims to counteract the benefi ts resulting from double tax avoidance agreements (DTAAs) being granted in the wrong circumstances. Unlike the general anti-avoidance rule (GAAR), which has been in force since 15 July 2016 and which is regulated in the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, the legal provisions on PPT are not very elaborate, which may give rise to constitutional doubts. It should be remembered that in a judgment of 11 May 2004, the Constitutional Tribunal pronounced unconstitutional the then applicable tax avoidance clause, which also was rather vague. The article juxtaposes the PPT clause with the operative part of the Constitutional Tribunal judgment in order to consider the possibility of challenging the constitutionality of this clause. Later in the article, the authors will deal with the issue of the PPT clause in the light of principles of EU law and case law of the Court of Justice, and discuss selected – potentially problematic – issues relating to the application of PPT in the Polish tax system.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty