Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,55 57,55
Cena regularna: 63,95
63,95
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Marek Bielawski
 • Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych - bieżące regulacje i projektowane zmiany na rok 2015
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Polskie doradztwo podatkowe w Unii Europejskiej str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 10

  LEGISLACJA - OPINIE I KOMENTARZE
  str. 11

  PODATKI


  Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
 • Niedostateczna kapitalizacja - zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe (2)
 • str. 21

  Mariusz Pogoński
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r.
 • str. 28

  Błażej Kuźniacki
 • Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
 • str. 37

  Tomasz Siennicki
 • Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (3)
 • str. 49

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Marek Bielawski
  Odwrotne obciążenie VAT w transakcjach krajowych - bieżące regulacje i projektowane zmiany na rok 2015
  Przepisy dotyczące zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge) w stosunku do transakcji realizowanych przez polskie podmioty na terytorium kraju pojawiły się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., od 1 kwietnia 2011 r. Od tego czasu zakres ich stosowania uległ znacznemu poszerzeniu, a Ministerstwo Finansów planuje kolejną nowelizację ustawy, która będzie skutkowała objęciem tym mechanizmem kolejnych kategorii towarów. W niniejszym artykule autorzy starają się przybliżyć temat rozliczania VAT przez nabywcę w transakcjach krajowych oraz analizują potencjalne konsekwencje proponowanych zmian.

  Początek strony


  dr Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
  Niedostateczna kapitalizacja - zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe (2)
  W pierwszej części artykułu poświęconego omawianemu zagadnieniu) autorzy przedstawili nowe zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w tzw. metodzie podstawowej. Niniejszy artykuł jest poświęcony zupełnie nowej, fakultatywnej metodzie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów, niezależnej od wartości kapitałów własnych. Kluczowe wartości referencyjne, które ograniczają możliwość odliczenia kosztów finansowania od podstawy opodatkowania, to wartość podatkowa aktywów, podstawowa stopa referencyjna NBP oraz wysokość zysku operacyjnego.

  Początek strony


  Mariusz Pogoński
  Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r.
  Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie pakiet zmian w podatkach dochodowych dotyczący wielu różnorodnych kwestii. Są one konsekwencją z jednej strony zamiaru ustawodawcy wprowadzenia zupełnie nowych regulacji, a z drugiej - doprecyzowania niektórych szczegółowych przepisów. Artykuł omawia zmiany, jakie dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na obszerność nowelizacji autor skupił się jedynie na wybranych zagadnieniach, ze świadomością, iż nie wyczerpują one tematu.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)
  Profesor Daniel Sandler, jeden z najbardziej cenionych na świecie autorytetów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz przepisów o kontrolowanych spółkach zagranicznych (ang. Controlled Foreign Companies - dalej CFC rules), w swoim doktoracie Tax Treaties and Controlled Foreign Companies Legislation sprzed 20 lat napisał, że "w ogólności CFC rules stanowią najbardziej skomplikowaną część i tak już z natury skomplikowanego systemu podatkowego"). W mojej ocenie poziom skomplikowania i trudności właściwego implementowania i zastosowania CFC rules multiplikuje się w świetle międzynarodowego prawa podatkowego). Niemniej jednak ze względu na to, że CFC rules mają, co do zasady, analogiczne cele i podobną strukturę we wszystkich państwach, w których obowiązują) (na świecie zawarto ponad 3000 umów o UPO wzorowanych na MK OECD)), artykuł może mieć znaczenie globalne, co należy oceniać ad casum.

  Początek strony


  Tomasz Siennicki
  Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (3)
  W pierwszych 2 częściach niniejszego cyklu omówiono podstawowe, aczkolwiek nie wszystkie, problemy dotyczące stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) - dalej u.p.t.u., dotyczących dostaw budynków, budowli i ich części. Ograniczone ramy publikacji pozwoliły na wskazanie tylko problematyki dotyczącej zakresu przedmiotowego zwolnienia oraz podstawowej definicji, istotnej dla jego stosowania na tle regulacji krajowych, czyli pojęcia tzw. pierwszego zasiedlenia. Czas zatem najwyższy, aby regulacje krajowe wpleść w kontekst unijny i zaprezentować przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) - dalej dyrektywa 2006/112, dotyczące tych zwolnień, które powinny stanowić podstawową główną inspirację dla krajowego prawodawcy. Być może odwołanie się do przepisów unijnych powinno nastąpić na samym początku, przed przejściem do omawiania rozwiązań przyjętych w ustawie o podatku od towarów i usług. Jednak bardziej czytelne wydało mi się wskazanie w pierwszej kolejności na ważkie wątpliwości interpretacyjne oraz istotne problemy praktyczne w stosowaniu regulacji krajowych, aby tym wyraźniej wskazać, że nie da się ich wszystkich pogodzić z wykładnią przepisów unijnych.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Marek Bielawski
 • VAT reverse charging in domestic transactions: existing regulations and proposed amendments for 2015
 • p. 13

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Polish tax advisers within the EU p. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 5


  PROFESSIONAL PRACTICE
  p. 10

  LEGISLATION: OPINIONS AND COMMENTARIES
  p. 11

  TAXES


  Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
 • Insufficient capitalization: principles of including interest in costs deductible for tax purposes from 2015. Alternative method and transitional provisions (2)
 • p. 21

  Mariusz Pogoński
 • Amendments in personal income tax from 1 January 2015
 • p. 28

  Błażej Kuźniacki
 • Polish CFC rules in the light of international tax law. Selected aspects of the risk of non-compliance of CFC rules with double taxation avoidance agreements (1)
 • p. 37

  Tomasz Siennicki
 • Exemption from VAT of supply of buildings, facilities and their parts - controversies against the background of the current state of law (3)
 • p. 49

  COURTS' DECISIONS

  CoJ EU rulings - review
  p. 56

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Agnieszka Smolińska-Wiśnioch, Marek Bielawski
  VAT reverse charging in domestic transactions: existing regulations and proposed amendments for 2015
  The provisions on applying the reverse charge mechanism to transactions carried out by Polish entities in Poland appeared in the Act of 11 March 2004 on VAT with effect from 1 April 2011. Since then, the scope of their application has been considerably extended and the Ministry of Finance is planning another amendment to the Act, with the intended result of more categories of goods being covered by this mechanism. In this article, the writers attempt to present in some detail the topic of VAT settlements by the purchaser in domestic transactions and analyse the potential consequences of the proposed amendments.

  Back to top


  dr Sławomir Krempa, Piotr Woźniakiewicz
  Insufficient capitalization: principles of including interest in costs deductible for tax purposes from 2015. Alternative method and transitional provisions (2)
  In the first part of the article devoted to the issue in question the writers presented the new principles of including interest in tax-deductible costs according to the so-called basic method. This part of the article is devoted to a completely new, optional method of including interest in costs deductible for tax purposes, which is independent of the value of equity. The key reference values which limit the possibility of deducting costs of financing from the taxable amount include the tax base of assets, the base reference rate of the National Bank of Poland and the amount of operating profit.

  Back to top


  Mariusz Pogoński
  Amendments in personal income tax from 1 January 2015
  On 1 January 2015 a package of amendments concerning taxes will enter into force, covering a whole range of diverse issues. They are a consequence of the legislator's intention to introduce completely new regulations, on the one hand, and to clarify certain detailed provisions, on the other hand. This article discusses the amendments which affect personal income tax. Due to the significant length of the amending statute the writer focused only on selected issues, being aware that the article by no means exhausts the topic.

  Back to top


  Błażej Kuźniacki
  Polish CFC rules in the light of international tax law. Selected aspects of the risk of non-compliance of CFC rules with double taxation avoidance agreements (1)
  Professor Daniel Sandler, one of the world's most renowned authorities in the field of international tax law and provisions on controlled foreign companies (CFC rules), wrote 20 years ago in his doctoral dissertation entitled 'Tax Treaties and Controlled Foreign Companies Legislation' that '[CFC] legislation generally forms the most complex part of an already complex tax regime'. This writer believe that the level of complexity and difficulty inherent in proper implementation and application of CFC rules is multiplied in the light of international tax law. Nevertheless, due to the fact that in principle CFC rules have the same goals and similar structure in all countries where they apply (worldwide there are over 3,000 DTAAs in force which follow the pattern of OECD's MC), this article may be of global application, which however has to be assessed on a case-bycase basis.

  Back to top


  Tomasz Siennicki
  Exemption from VAT of supply of buildings, facilities and their parts - controversies against the background of the current state of law (3)
  The first two parts of this series discussed the basic - though not all - problems concerning the practical application of those provisions of the Act of 11 March 2004 on VAT which concern supplies of buildings, facilities and their parts. The limits of the publication length allowed the author to identify only the problems concerning the range of supplies covered by the exemption and the basic definition which is important for its application in the domestic regulations, that is, the notion of the so-called first occupancy. Therefore it is high time to combine the domestic regulations with the EU context and present the provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax concerning those exemptions, which should be the basic and major inspiration for the domestic legislator. Perhaps the reference to EU provisions could have been made at the very beginning, before moving on to discuss the solutions adopted in the VAT Act. But what seemed more legible to this author was to outline the major interpretation doubts and important practical problems with applying domestic regulations first, in order to demonstrate with greater clarity that not all of them can be reconciled with the interpretation of EU provisions.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty