Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińTEMAT MIESIĄCA

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 15

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Podstawowe informacje dotyczące egzaminu na doradcę podatkowego. Ważne wydarzenie dotyczące międzynarodowej działalności KRDP
str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
str. 5

PRAKTYKA SKARBOWA
str. 13

CENY TRANSFEROWE

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

str. 24

Piotr Karwat

str. 30

ORDYNACJA PODATKOWA

Andrzej Pałys, Łukasz Daniek

str. 35

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Paweł Kamiński

str. 41

ORZECZNICTWO

Dorota Szubielska

str. 49

Przegląd orzecznictwa TS
str. 53

Linie orzecznicze
str. 61

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
str. 63


Prenumerata PP
str. 64
dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
Realizacja prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do czynności rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia oraz transakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Artykuł prezentuje zasady, na jakich – zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – uzupełnionymi orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości – podatnik może zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odliczenia z tytułu nabyć towarów i usług opodatkowanych na zasadach odwrotnego obciążenia oraz transakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W obu tych przypadkach podatek jest bowiem rozliczany przez nabywcę towaru lub usługi. W mechanizmie odwrotnego obciążenia rozliczenie to następuje jednak niejako w zastępstwie dostawcy, który w świetle prawa unijnego dla tych czynności jest podatnikiem, a nabywca tylko zobowiązanym do zapłaty tego podatku, podczas gdy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów to nabywca jest zwykle podatnikiem i osobą zobowiązaną do zapłaty podatku.

Początek strony


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Raporty BEPS i zmiany Wytycznych OECD a obowiązki podatników w sferze cen transferowych
We współczesnym prawie podatkowym wzrasta znaczenie różnorodnych dokumentów, które nie stanowią „prawa” w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie są one źródłem prawa jak ustawa czy akty wykonawcze w Polsce i podobne akty w innych krajach. Nie są one przygotowywane w trybie przewidzianym dla tworzenia prawa przez organy uprawnione do jego stanowienia, nie są też w tym trybie publikowane. Jednak w rzeczywistości wywierają one ogromny wpływ na praktykę stosowania prawa. Ten rodzaj dokumentów bywa określany jako soft-law, co dość dobrze oddaje fakt, że w wypadku tychże aktów – o charakterze pomocniczym czy interpretacyjnym – stosunkowo często granica między wykładnią a tworzeniem prawa jest trudna do uchwycenia. Jednym z takich dokumentów jest OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, zwany Wytycznymi OECD.

Początek strony


dr Piotr Karwat
Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowej wydanej z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych
Zasada prawdy obiektywnej powinna być realizowana w każdym postępowaniu podatkowym, w tym także w przypadkach szacowania dochodu na podstawie przepisów o cenach transferowych. Specyfi ką tego rodzaju postępowań jest oparcie decyzji na ustaleniach kontrfaktycznych: odbiegających, w sposób zamierzony i prawnie zdeterminowany, od zdarzeń (transakcji), które rzeczywiście miały miejsce. Sądy administracyjne powinny mieć możliwość skorzystania z opinii biegłego w zakresie oceny prawidłowości ustaleń dokonanych przez organy podatkowe

Początek strony


Andrzej Pałys, Łukasz Daniek
Krok milowy w stronę elektronicznych rozliczeń podatkowych. Czy ewidencja JPK_VAT może zastąpić deklaracje VAT?
Ministerstwo Finansów ofi cjalnie informuje, że trwają prace nad zastąpieniem deklaracji VAT-7 przez plik JPK_VAT. Możliwe, że dotyczyłoby to także informacji VAT-UE i VAT-27. Autorzy opisują powody, dla których ruch ten powinien być oceniany pozytywnie (ujednolicenie raportowania, zmniejszenie liczby obowiązków raportowych, powszechna akceptacja przez podatników). Wskazano jednak także prawne, procesowe i techniczne wyzwania, które należy mieć na uwadze w ramach tej zmiany, aby przyniosła ona oczekiwane korzyści. W szczególności dotyczy to różnicy w sankcjach za brak złożenia pliku JPK_VAT oraz deklaracji, trudniejszej korekty błędnych rozliczeń oraz mniejszej przejrzystości pliku JPK_VAT względem deklaracji. Pomysł wydaje się także niespójny z inną propozycją Ministerstwa Finansów, a mianowicie wprowadzeniem obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy krótsze niż miesiąc (codziennie lub co kilka dni). Postulowane jest wydłużenie terminu wejścia w życie tych zmian i poprzedzenie ich programem pilotażowym.

Początek strony


Paweł Kamiński
Pos tępowanie organów egzekucyjnych w przedmiocie kosztów egzekucyjnych – zagadnienia praktyczne
Autor p rezentuje zagadnienie postępowania organów egzekucyjnych w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych z uwzględnieniem problemów praktycznych towarzyszących tej procedurze, jak również aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Artykuł dotyczy głównie problemu zasadności i wysokości naliczonych kosztów egzekucyjnych, ale także instytucji ich umorzenia oraz rozłożenia na raty.

Początek strony


Dorota Szubielska
Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – jednak ze zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych
„Rozstrzygnięcie sporu z organami podatkowymi o podstawę opodatkowania w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową powinno nastąpić w oparciu o wykładnię językową art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c. Zwolnienie z art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c. dotyczy wkładów, od których podatek nie był naliczany zgodnie z regulacjami państwa członkowskiego innego niż Polska, jak i tych, od których podatek nie był naliczany zgodnie z regulacjami u.p.c.c.”
(Teza rozstrzygnięcia)

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińTOPIC OF THE MONTH

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 15

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Basic information about exams for tax advisers. An important event concerning international activity of the Polish National Council of Tax Advisers
p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
p. 5

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
p. 13

TRANSFER PRICING

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski

p. 24

Piotr Karwat

p. 30

TAX ORDINACE ACT

Andrzej Pałys, Łukasz Daniek

p. 35

ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Paweł Kamiński

p. 41

COURTS’ DECISIONS

Dorota Szubielska

p. 49

CoJ rulings: review
p. 53

Case law
p. 61

NEWS FROM BRUSSELS
p. 63


Subscription
p. 64
Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Exercising the law to deduct input tax with respect to activities where settlements are made using the reverse charge mechanism and transactions of intra-Community acquisition of goods
The article presents the principles according to which – pursuant to Directive 2006/112, as supplemented by case law of the Court of Justice – the taxpayer can exercise the right to make a deduction, with special emphasis on the right to make deductions for acquiring goods and services taxable using the reverse charge mechanism and transactions of intra-Community acquisition of goods. In both cases the tax is settled by acquirers of goods or services. In the reverse charge mechanism, the settlement is done as if instead of the supplier - the taxpayer in the light of EU law - while the acquirer is only the person liable for payment of this tax. In the intra-Community acquisition of goods, the acquirer is usually both the taxpayer and the person liable for payment of tax.

Back to top


Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
BEPS reports and amendments to OECD Guidelines and taxpayers’ duties in the sphere of transfer pricing
In contemporary tax law, various documents that are not ‘laws’ in the traditional sense are gaining importance. They are not sources of law, like a statute or implementing instruments in Poland, and similar instruments in other countries. Their preparation does not follow the procedure envisaged for the enactment of laws by the legislative bodies. Likewise, they are not promulgated following this procedure. But in reality, they exert enormous infl uence on the practice of applying the law. This kind of documents is sometimes referred to as soft law, which quite well illustrates the fact that in the case of such instruments – being auxiliary or interpretive in character – it is relatively often diffi cult to pinpoint the boundary between interpreting laws and making them. One of such documents is the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, referred to as OECD Guidelines.

Back to top


Piotr Karwat
Administrative courts’ review of tax decisions issued on the basis of transfer pricing provisions
The principle of objective truth should be given effect in every tax proceeding, also in cases when income is estimated on the basis of transfer pricing provisions. The particular feature of such proceedings is that the decision is based on counterfactual fi ndings: ones that differ, purposefully and in a manner determined by the law, from the events (transactions) that actually took place. Administrative courts should be able to avail themselves of experts’ opinions on the correctness of assessments made by tax authorities.

Back to top


Andrzej Pałys, Łukasz Daniek
A quantum leap towards settling taxes electronically. Can SAF-T replace VAT returns?
The Ministry of Finance informs offi cially that it is working on replacing VAT-7 return with the Polish equivalent of SAF-T, called JPK_VAT. This may also apply to VAT-UE and VAT-27 information forms. The authors describe the reasons why the step should be seen as positive (uniform reporting, fewer reporting duties, widespread acceptance by taxpayers). However, they also indicate the legal, procedural and technical challenges that should be borne in mind in the context of this change so that it brings the expected benefi ts. This applies in particular, to the difference in sanctions for failure to submit JPK_VAT and a VAT return, the greater diffi culty in correcting errors in calculations, as well as the lesser transparency of a JPK_VAT fi le compared to a tax return. Moreover, the idea seems incoherent with another proposal of the Ministry of Finance, namely the introduction of a duty to submit JPK_VAT for periods shorter than a month (daily or every several days). A suggestion is made to delay the entry into force of these amendments and run a pilot programme before they do.

Back to top


Paweł Kamiński
Proceedings of enforcement authorities regarding enforcement costs. Practical issues
The author focuses on the proceedings of enforcement authorities in administration in the context of enforcement costs, taking into account current practical problems and current judgments of administrative courts and the Constitutional Tribunal. The article concerns mainly the issue of legitimacy and amount of enforcement costs, but also remission of such costs and spreading them into instalments.

Back to top


Dorota Szubielska
Transformation of a company into a partnership, yet with exemption from tax on civil law transactions
Administrative court judgments in which the courts depart from the existing line of case law merit special attention and are worth disseminating. Among them, we should mention the judgment issued by the Supreme Administrative Court on 1 February 2018, which resolved the dispute about the tax base for tax on civil law transactions in case of transformation of a company into a partnership.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty