Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
59,39 59,39
Cena regularna: 65,99
65,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Przegląd Podatkowy jest jednym z nielicznych periodyków o tematyce podatkowej, tak wysoko ocenianym przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników organów podatkowych oraz prawników, dyrektorów finansowych i księgowych. Publikacje są pogrupowane w poszczególnych działach. Artykuł poświęcony najważniejszemu zagadnieniu w danym miesiącu jest prezentowany jako “Temat miesiąca”.

Pozostałe artykuły (poświęcone analizie spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych) są zamieszczane w działach: „Podatki”, „Ordynacja Podatkowa”, „Krajowa Administracja Skarbowa”, „Postępowanie przed SA”, „Postępowanie egzekucyjne”, „Prawo karne skarbowe”. Dział “Orzecznictwo” zawiera przegląd ważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości.

Ico_Orange_12.gif [473 B] W 2021 r. na łamach Przeglądu Podatkowego zostaną opublikowane m.in. następujące artykuły: 

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2021 r.
 • Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed przymusem państwowym w egzekucji administracyjnej
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego – fakt znany sądowi z urzędu i jego konsekwencje
 • Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zakres kontroli sądowoadministracyjnej
 • Opodatkowanie zysków ze sprzedaży polskich spółek nieruchomościowych – nowe obowiązki spółek i ich wspólników
 • Opłata cukrowa – "słodko" nie będzie
 • O rutynie orzeczniczej w sprawach podatkowych. Glosa do wyroku NSA z 19.06.2020 r., I FSK 658/20
 • Środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z takiej spółki – sposób rozliczenia i skutki podatkowe
 • Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta
 • Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT)
 • Rzecz o pełnomocnictwach „papierowych” i „elektronicznych” w postępowaniu podatkowym, czyli kiedy ePUAP może stać się ePUAPką
 • Stosowanie regulacji GAAR do operacji dokonanych przed jej wejściem w życie – czy walka o efektywność systemu podatkowego usprawiedliwia już wszystko?
 • Exit tax w podatku dochodowym od osób fizycznych a prawo UE – uwagi na tle wyroku WSA w Bydgoszczy z 7.10.2020 r., I SA/Bd 375/20
 • Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło Fortuny
 • Wartość podstawy opodatkowania budowli zamortyzowanych w podatku od nieruchomości – czyli o argumentacji a contrario opartej na przesadnej wierze w racjonalność prawodawcy
 • Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się
 • Podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy na tle art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym – uwagi de lege ferenda
 • Nieważność czynności prawnej a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych tzw. podatkiem od wyjścia – analiza polskich regulacji na tle przepisów unijnych oraz orzecznictwa TSUE
 • Koncepcja allowance for corporate equity w polskim CIT na tle innych europejskich jurysdykcji podatkowych
 • Ustanowienie przez świadka pełnomocnika w postępowaniu dowodowym przed organami podatkowymi

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz, Joanna Waśko
 • Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Obrót udziałami w zamian za aport - konsekwencje w podatku dochodowym
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  PODATKI

  Janusz Orłowski, Marek Salamonowicz
 • Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przez nauczycieli akademickich
 • str. 22

  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
 • Skutki podatkowe umownego potrącenia wierzytelności wspólnika spółki kapitałowej z wzajemną wierzytelnością tej spółki o wniesienie przez wspólnika wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego
 • str. 28

  Dorota Jakubowska
 • Klauzule treaty overrides w literaturze i judykaturze niemieckiej
 • str. 37

  Piotr Czerski
 • Należności wypłacane świadkom z tytułu utraconego zarobku lub dochodu a podatek dochodowy od osób fizycznych
 • str. 45

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 50

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 53

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz, Joanna Waśko
  Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT
  Powszechnie wiadomo, jak duża jest obecnie skala nadużyć podatkowych i jakie kwoty (w miliardach złotych) traci na tym państwo. Nie dotyczy to jedynie podatku od towarów i usług, choć najczęściej - wskazując na istniejącą dziurę budżetową, spowodowaną uchylaniem się od opodatkowania lub innymi oszustwami - jako głównego sprawcę wskazuje się właśnie ten podatek. Bez wątpienia też problem ten ma znacznie większy zasięg i nie dotyczy jedynie działań dokonywanych przez polskich podatników. Wiele państw, także unijnych, od lat radzi sobie z problemem unikania opodatkowania poprzez wprowadzenie klauzul antyabuzywnych. Pomocny w tej walce jest także Trybunał Sprawiedliwości i jego orzecznictwo. Należy wskazać, że w Polsce od wielu lat (z różnym skutkiem) kolejne rządy podejmują wiele inicjatyw mających na celu ograniczenie nadużyć podatkowych. Obecnie jedną z najważniejszych z nich jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ambicją autorek nie jest jednak całościowe omawianie tej regulacji; chodzi raczej o wskazanie konsekwencji jej wprowadzenia dla podatników VAT. Jednocześnie nie ograniczono się tylko do prezentacji klauzuli zakazu nadużycia prawa w VAT, ale wskazano także konsekwencje na gruncie prawa karnego i karnego skarbowego. W ostatniej zaś części niniejszego artykułu omówiono projektowane rozwiązania, związane z konfiskatą mienia.

  Początek strony


  dr Janusz Orłowski, dr Marek Salamonowicz
  Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przez nauczycieli akademickich
  Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami - koszty uzyskania przychodów określa się generalnie w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Liczną grupą zawodową, do której ma zastosowanie ta reguła z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako u.p.d.o.f., są nauczyciele akademiccy. W niniejszym artykule przedstawiono zasady stosowania takiej normy kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem unormowań prawa autorskiego.

  Początek strony


  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
  Skutki podatkowe umownego potrącenia wierzytelności wspólnika spółki kapitałowej z wzajemną wierzytelnością tej spółki o wniesienie przez wspólnika wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego
  Skutki podatkowe dokonania umownego potrącenia wierzytelności wspólnika (akcjonariusza) w stosunku do spółki kapitałowej (np. wynikającej z udzielonej spółce pożyczki) oraz wierzytelności tej spółki w stosunku do jej wspólnika (akcjonariusza) o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego budzą w ostatnim czasie kontrowersje. Od momentu, gdy organy podatkowe zaczęły prezentować stanowisko, zgodnie z którym skutki podatkowe tego typu potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych są analogiczne jak skutki podatkowe wniesienia przez wspólnika (akcjonariusza) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności, zostały zainicjowane liczne postępowania sądowoadministracyjne. Sądy administracyjne nie wypracowały dotychczas jednolitej wykładni przepisów w tym zakresie, choć w ostatnim czasie zaczyna dominować stanowisko zbieżne z poglądem organów podatkowych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie prawa podatkowego rzeczywiście zasadna jest teza, że dokonanie przez wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej aportu, którego przedmiotem jest wierzytelność tego wspólnika (akcjonariusza) w stosunku do tej spółki, ma takie same skutki podatkowe jak umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności wspólnika (akcjonariusza) w stosunku do spółki oraz wierzytelności spółki w stosunku do jej wspólnika (akcjonariusza) o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego.

  Początek strony


  Dorota Jakubowska
  Klauzule treaty overrides w literaturze i judykaturze niemieckiej
  Klauzule treaty overrides po raz pierwszy zostały zastosowane w związku z wydaniem w 1980 r. w USA ustawy Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA). Otworzyła ona drogę do przyjmowania również w innych państwach ustaw podatkowych, których postanowienia były sprzeczne z zawartymi przez te państwa bilateralnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mimo iż były one z perspektywy prawa międzynarodowego postrzegane jako naruszające zasadę pacta sunt servanda częstotliwość ich wykorzystania w niektórych państwach systematycznie wzrastała. W ostatnich latach szczególnie niemiecki ustawodawca chętnie wprowadzał je do swojego prawa podatkowego. Sprzyjały temu zarówno poglądy utrwalone w orzecznictwie, jak też w literaturze czyniąc z klauzul treaty overrides skuteczne narzędzie do walki z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania prowadząc niekiedy do podwójnego opodatkowania. Niniejszy artykułu przedstawia klauzule treaty overrides w świetle uchwały 2 BvL 1/12 Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2015 r. oraz aktualnej dyskusji o ich zgodności z niemiecką Ustawą Zasadniczą.

  Początek strony


  dr Piotr Czerski
  Należności wypłacane świadkom z tytułu utraconego zarobku lub dochodu a podatek dochodowy od osób fizycznych
  Argumenty dostarczane przez poszczególne rodzaje wykładni prawa, a zwłaszcza wykładnię systemową, przemawiają za stwierdzeniem, że należności wypłacane świadkom w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze stanowią formę odszkodowania. Wspominane należności służą wyłącznie skompensowaniu powstałego po stronie świadków uszczerbku majątkowego w postaci utraconego zarobku lub dochodu. Jednocześnie zasady ustalania należności przyznawanych świadkom w związku ze stawiennictwem wynikają wprost z przepisów konkretnych ustaw i aktów wykonawczych, co jest jednym z warunków objęcia ich zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako u.p.d.o.f. Należności, o których mowa, nie mieszczą się też w którejkolwiek z siedmiu kategorii wymienionych w tym przepisie, wyłączonych w sposób wyraźny z zakresu zwolnienia podatkowego. Wbrew aktualnemu stanowisku Ministra Finansów należy więc uznać, że świadczenia wypłacane świadkom w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  TOPIC OF THE MONTH

  Małgorzata Militz, Joanna Waśko
 • Governmental solutions in combating VAT fraud
 • str. 13

  TAX ADVISERS' VOICE

  Dariusz M. Malinowski
  Transfer of shares in exchange for in-kind contribution: consequences in income tax
  str. 3

  EXPERTS' OPINIONS ON TAXES
  p. 6


  TAX AUTHORITIES' PRACTICE
  p. 11


  TAXES

  Janusz Orłowski, Marek Salamonowicz
 • Tax deductible costs attributable to revenue earned from copyright by university teachers
 • p. 22

  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
 • The tax effects of contractual set-off of a debt owed by a company to its shareholder against that company's counterclaim for that shareholder making a cash contribution to pay up the share capital
 • p. 28

  Dorota Jakubowska
 • Treaty overrides in German literature and case law
 • p. 37

  Piotr Czerski
 • Allowances paid to witnesses for loss of earnings from the point of view of personal income tax
 • p. 45

  COURTS' DECISIONS

  Administrative courts' rulings - review
  p. 50

  CoJ EU rulings - review
  p. 53

  NEWS FROM BRUSSELS
  p. 63


  Subscription
  p. 64
  Małgorzata Militz, Joanna Waśko
  Governmental solutions in combating VAT fraud
  The current scale of tax fraud and the amounts (measured in billions of zlotys) that the state loses are generally known. This does not apply to just VAT, although - when we speak of the 'budget gap' caused by tax evasion or other tax fraud - this tax is mentioned as the main source of problems. The problem undoubtedly has a much broader scope and does not concern only the activities of Polish taxpayers. Many countries, including EU Member States, have for years coped with the problem of tax evasion by introducing anti-abuse rules. Also the Court of Justice and its case law can be of assistance in this fight. We should mention that in Poland for many years (and with varying degrees of success) the successive governments have been taking many initiatives to curb the scale of tax fraud. Currently, one of the most important initiatives is the introduction in the domestic legal order of an anti-avoidance rule. The authors' ambition is not, however, to discuss this regulation in a comprehensive manner, but rather to identify the consequences of its introduction for VAT taxable persons. At the same time, the authors do not limit themselves to presenting the anti-abuse rule in VAT. They also indicate the consequences in criminal law and fiscal criminal law. The final part of this article presents the anticipated solutions connected with forfeiture of assets.

  Back to top


  Janusz Orłowski, Marek Salamonowicz
  Tax deductible costs attributable to revenue earned from copyright by university teachers
  When authors use copyright or performing artists use neighbouring rights, or when they exercise such rights, the tax-deductible costs are generally fi xed at 50% of the obtained revenue. Academic teachers are a numerous professional group to which this rule, provided for in Art. 22(9)(3) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax, applies. This article presents the principles of applying this norm relating to tax-deductible expenses, taking into account the provisions of copyright law.

  Back to top


  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
  The tax effects of contractual set-off of a debt owed by a company to its shareholder against that company's counterclaim for that shareholder making a cash contribution to pay up the share capital
  The tax effects of making a contractual set-off of a debt owed by a shareholder to a company (e.g. resulting from a loan granted to the company) against that company’s counterclaim for the same shareholder making a cash contribution to pay up the share capital have been a controversial topic of late. From the moment when tax authorities started to expound the view that the tax effects of this kind of set-offs of mutual obligations are analogical to the tax effects of the shareholder making a contribution in kind, in the form of a debt owed to said shareholder, numerous proceedings have been initiated in administrative courts. So far, administrative courts have not developed a uniform interpretation of legal provisions in this regard, although recently they have begun to predominantly side with the view of tax authorities. This article aims to answer the question whether, on the basis of tax law, it is indeed justifi able to state that a company shareholder's contribution in kind in the form of a debt the company owes to that shareholder produces the same tax effects as a contractual set-off of the mutual claims: a debt owed by the company to the shareholder and the company’s claim for the shareholder making a cash contribution to pay up the share capital.

  Back to top


  Dorota Jakubowska
  Treaty overrides in German literature and case law
  Treaty overrides were introduced in connection with the enactment in 1980 of the Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA) in the US. This paved the way for adopting, also in other countries, tax acts whose provisions were contrary to the bilateral double tax avoidance agreements concluded by these countries. Even though, from the point of view of international law, they were perceived as breaking the pacta sunt servanda principle, the frequency of their use in some states grew steadily. In recent years, it was the German legislator that has been introducing them particularly readily into the German tax law. This was facilitated by the views perpetuated in both case law and literature, with the result that treaty overrides became an efficient tool of combating tax avoidance and tax evasion, sometimes leading to double taxation. This article presents treaty overrides in the light of resolution 2 BvL 1/12 of the Federal Constitutional Court dd. 15 December 2015 and the current discussion about their compatibility to the German basic law.

  Back to top


  Piotr Czerski
  Allowances paid to witnesses for loss of earnings from the point of view of personal income tax
  The arguments provided by the individual kinds of legal interpretation, especially by systemic interpretation, appear to support the statement that allowances paid to witnesses when they appear summoned by a court or tax authority conducting preparatory proceedings are a form of compensation. The aforementioned allowances have the sole purpose of compensating for a fi nancial loss suffered by the witness in the form of loss of earnings. At the same time, the principles of determining the allowances granted to witnesses for their appearance result directly from the provisions of specific statutes and implementing regulations, which is one of the conditions for covering them with the tax exemption provided for in Art. 21(1)(3) of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax. The allowances in point do not belong to any of the seven categories listed in this provision as expressly excluded from the scope of the tax exemption. Therefore, contrary to the current standpoint of the Minister of Finance, it should be recognized that allowances paid to witnesses for appearance upon summons from the court or tax authority conducting preparatory proceedings are exempt from personal income tax.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  Redakcja

  Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
  Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

  Kolegium redakcyjne:

  sędzia Adam Bącal
  Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
  dr Sławomir Krempa
  sędzia Sylwester Marciniak
  doradca podatkowy Małgorzata Militz
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
  dr hab. Krzysztof G. Szymański
  doradca podatkowy Andrzej Taudul

  Rada Programowa:

  mec. Mariusz Aleksandrowicz
  prof. dr hab. Cezary Kosikowski
  mgr Bożena Lisiecka-Zając
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Adam Mariański
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
  mec. Tomasz Olkiewicz
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
  mec. Adam Wesołowski
  mec. Piotr Żarski

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Ada
  11-08-2017
  Ocena: 5/5
  Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

  Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

  Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

  Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

  Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

  Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

  Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

  Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

  Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

  Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

  Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

  Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

  Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty